29 września 2023

Dariusz Gałecki: Podziękowania za współpracę

Dariusz Gałecki: W związku z podejmowaną w przestrzeni publicznej dyskusją na temat kondycji finansowej SP ZOZ w Hrubieszowie oraz próbą deprecjonowania mojej osoby oraz rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji o mojej działalności, jako dyrektora, informuję, że po objęciu stanowiska w dniu 25 marca 2019 r., zastałem hrubieszowską placówkę medyczną w fatalnej kondycji finansowej…

Reklamy

Podziękowania za współpracę

W związku z podejmowaną w przestrzeni publicznej dyskusją na temat kondycji finansowej SP ZOZ w Hrubieszowie oraz próbą deprecjonowania mojej osoby oraz rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji o mojej działalności, jako dyrektora, informuję, że po objęciu stanowiska w dniu 25 marca 2019 r., zastałem hrubieszowską placówkę medyczną w fatalnej kondycji finansowej, co było skutkiem wielu lat zaniedbań i braku inwestycji. Awaryjny i wysłużony sprzęt medyczny a także niedostateczna ilość personelu wszystkich szczebli, wykluczały sprawną i skuteczną pomoc pacjentom. Taki stan rzeczy znany był Zarządowi Powiatu Hrubieszowskiego i Radzie Powiatu w Hrubieszowie.

Zdając sobie sprawę z konsekwencji dla zdrowia i życia pacjentów użytkowania starego i awaryjnego sprzętu, zwłaszcza aparatu RTG, dołożyłem wszelkich starań, aby nasza placówka została wyposażona w nowoczesny i bezpieczny sprzęt. Dobra współpraca z ówczesnym Starostą Hrubieszowskim – Marylą Symczuk pozwoliła na pozyskanie dotacji celowej, umożliwiającej zakup aparatu RTG, którego koszt wraz z dostosowaniem pomieszczeń wyniósł 1 250 000,00 zł. Uruchomienie nowego aparatu miało miejsce 31 grudnia 2019 r. o godz. 22.00, tuż przed upływem terminu wykorzystania dotacji z rezerwy Prezesa Rady Ministrów.

Reklamy

Ponadto w 2019 r. przeprowadzone zostały generalne remonty w obiektach szpitala. Wieloletnie zaniedbania infrastruktury wymagały natychmiastowego działania.

Wykonane zostały:

Reklamy

 remont schodów wejściowych do budynku szpitala,

 remonty pomieszczeń Przychodni Rejonowej,

 remont tarasu nad kotłownią, zalewanego wodą opadową, przesiąkającą i zalewającą sufity i instalacje elektryczne,

 remont schodów prowadzących z tarasu na Oddział Wewnętrzny II, umożliwiający pracownikom bezpieczne przemieszczanie się,

 remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi dawnej oczyszczalni, ratując budynek przed niszczeniem,

 kompleksowy remont pomieszczenia prosektorium, które nie spełniało elementarnych standardów higieny i bezpieczeństwa, wyposażając w szafę chłodniczą do przechowywania zwłok, koszt szafy wynosił 60 000,00 zł.

Również w 2019 r., w celu zwiększenia ilości łóżek i polepszenia warunków pacjentów Oddziału Rehabilitacji, adaptowane zostały pomieszczenia pracowni serologii na rzecz Oddziału Rehabilitacji. Szpital zyskał dodatkowo 10 łóżek rehabilitacyjnych, a pacjentom skrócony został czas przyjęcia w Oddział.

Oddział Rehabilitacji poprzez zwiększenie ilości lóżek zwiększył przychody z kontraktu bez ponoszenia dodatkowych kosztów osobowych.

Ponadto wykonano wiele innych remontów w pomieszczeniach szpitalnych, wymieniając zdewastowane posadzki i malując pomieszczenia. Łączny koszt wykonanych prac w 2019 r. wyniósł 359 100,00 zł.
Rok 2020 to nieustanne wysiłki i ciężka praca całej załogi w walce z pandemią COVID-19. Jednak, mimo istnienia wielkiego zagrożenia dla życia i zdrowia każdego z nas, jakie powoduje koronawirus, kontynuowane były roboty budowlane.

Wykonano:

 rozbudowę instalacji gazów medycznych,

 remonty pomieszczeń szpitala,

 wymieniono piony wodno-kanalizacyjne,

 przeprowadzono gruntowną adaptację pomieszczenia dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych, tworząc dodatkowe zabezpieczenia,

 remont kapitalny kotłowni w WOZ Teratyn.

Koszt remontów w 2020 r. wyniósł 330 543,29 zł.

Wielkim osiągnięciem na rzecz społeczności Powiatu Hrubieszowskiego jest umożliwienie świadczenia usług tomografii komputerowej, wg najnowocześniejszych standardów! Dotychczas tego rodzaju usługi były poza możliwościami naszego ośrodka. Starania o pozyskanie na ten cel środków finansowych z zewnątrz zwieńczone zostały zakupem nowego tomografu za kwotę 2.099 952,00 zł, z czego 1.100 000,00zł pozyskano ze środków Powiatu oraz kwotę 600 000,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości, kwota 399 952,00 zł to środki własne.

Ten nowoczesny sprzęt jest nie tylko wielkim osiągnięciem w dziedzinie diagnostyki pacjentów, ale ma również bezpośredni wpływ na poprawę kondycji finansowej placówki, gdyż oprócz świadczonych usług w ramach badań szpitalnych i ambulatoryjnych wykonywane są również badania komercyjne.

Sukcesywnie realizowane są dwa wnioski z udziałem środków unijnych. Dzięki Programowi Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina zakupione zostały dwa ambulanse medyczne. Wartość ambulansów wyniosła 681 720,00 zł .

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego remontowane są oddziały szpitala, zmodernizowane zostały:

 Oddział Pulmonologiczny, Chirurgiczny, Położniczo – Noworodkowy i Ginekologiczny oraz Wewnętrzny.

 Trwa remont Oddziału Dziecięcego i Neurologicznego.

Wartość prac modernizacyjnych wynosi 13 640 000,00 zł. W ramach wymienionych wyżej wniosków o dofinansowanie, wyposażone w nowoczesny sprzęt zostaną ww. oddziały oraz Pogotowie Ratunkowe. Zakupione zostały nowoczesne aparaty USG, w tym kardiologiczny – Echokardiograf oraz USG w Pracowni Radiologicznej, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, defibrylatory, oraz wiele innych urządzeń medycznych. Kwota zakupionego sprzętu w oparciu o wnioski o dofinansowanie wynosi 2.009 896,00 zł.
Pozyskano również środki z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu „Wymiany ambulansów” na dodatkowy ambulans medyczny, którego koszt wyniósł 420 481,32 zł.

Ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie społeczne w świadczenie usług poradni specjalistycznych, w roku 2020 zostały uruchomione 4 nowe Poradnie Specjalistyczne

 Poradnia Kardiologiczna

 Poradnia Geriatryczna

 Poradnia Specjalistyczna – Internistyczna

 Poradnia Specjalistyczna – Pediatryczna

Pandemia koronawirusa i zachorowania na Covid-19 jest wielkim sprawdzianem z człowieczeństwa dla nas wszystkich. Nie da się ukryć, że ogrom zachorowań zdezorganizował system opieki medycznej w całej Polsce, jednak ścisła i owocna współpraca z Wojewodą Lubelskim, pozwoliła na pozyskanie sprzętu medycznego o wielomilionowej wartości. Dostaliśmy nowoczesne łóżka, respiratory, kardiomonitory, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, pompy infuzyjne i wiele innych. Moim priorytetem w działaniu, jako dyrektora hrubieszowskiego szpitala było zapewnienie opieki medycznej na najwyższym poziomie pacjentom, ale również nieustanne starania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.

Czyniłem starania, abyśmy funkcjonowali na najwyższym poziomie medycznym, podnosząc jakość świadczonych usług medycznych, umożliwiałem wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia. W spektrum moich starań była także dbałość o wszystkich pracowników naszej służby zdrowia – co zaowocowało poprawą warunków pracy i płacy moich pracowników.

Wdrożyliśmy kilka programów, jako jedyni w Województwie Lubelskim, a nawet w skali kraju.

Zainicjowaliśmy i opracowaliśmy programy stypendialne, których celem jest pozyskanie kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, jako jeden z niewielu realizuje program: „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. W przygotowaniu był projekt „Niespodzianka dla Mamy”, którego celem jest promocja i zachęcenie kobiet do odbycia porodów w naszym szpitalu.

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez zaangażowania pracowników, którzy dzielnie mnie wspierali w moich dążeniach, niejednokrotnie kosztem swojego wolnego czasu. To wspaniałe doświadczenie pracy z Państwem jest moim wielkim osiągnięciem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy okazują mi życzliwość i wsparcie w tym jakże trudnym czasie.

Z wyrazami szacunki i uznania jeszcze raz dziękuję wszystkim za współpracę.

Dariusz Gałecki

Zobacz też:

Hrubieszów: Nowy tomograf uruchomiony! – ZDJĘCIA

Hrubieszów: Nowy tomograf uruchomiony! – ZDJĘCIA