Dotacje Urzędu Miasta

2 kwietnia powołana przez burmistrza komisja rozstrzygnęła konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz w zakresie sportu i kultury fizycznej.

Reklamy

u>Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 213/2008 z dnia 2 kwietnia 2008r. w składzie:
1. Pan Marek Watras
2. Pani Marta Mazek
3. Pani Izabela Zin
4. Pan Wacław Mucha
dokonała w dniach od 7 kwietnia do 10 kwietnia 2008r. oceny ofert(weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej) złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 198/2008 z dnia 3 marca 2008r. na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.
Komisja proponuje rozstrzygnięcie konkursu w następujący sposób:

Kolejno:
Lp./Nr zada–nia i Nr ofer-ty/Podmiot zgłaszający ofertę/Nazwa zadania/Data roz. Data zak./Kosztorys całości/Oczekiwana kwota dotacji/Przyznana dotacja/Uwagi lub koszty proponowane do sfinansowania

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży „Wakacje 2008 w Mieście” – 6.000 zł.

1
III-5
Hrubieszowski Dom Kultury
ul. 3 go Maja 7
Hrubieszów
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży „Wakacje 2008 w Mieście” – „Rycerze Grodu Rubież”
5.05.2008r. – 10.09.2008r
7.846
6.000
6.000
Zgodnie z kalkulacją kosztów realizacji zadania przedstawioną w ofercie.

***

Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży – 20.500 zł.

2
III-11
Hrubieszowski Dom Kultury
ul. 3 go Maja 7
Hrubieszów
Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży – „Bliżej siebie”
15.04.2008 – 31.12.2008
16.165
11.550
9. 350
Zaproponowano niższą kwotę na:
– materiały do przygotowania i prowadzenia zajęć – 1000zł,
– materiały edukacyjne – 500 zł.
– organizacja festynu HaDeK dzieciom – 3600 zł.
– plenerowe wyjazdy – 3000 zł.
– warsztaty artystyczne:
materiały plastyczne 750 zł.,
– materiały papiernicze i biurowe – 500 zł.

3
III-11
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” im. św. Jana Bosko
ul. Nowa 11
Hrubieszów
Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.
1.05.2008 – 15.12.2008
14.000
11.000
6. 200
Zaproponowano niższą kwotę na:
Dzień Dziecka:
– art. spoż. – 500 zł.
– nagrody – 1000 zł.
Spotkania profilaktyczne:
– materiały papiernicze – 300 zł.
– toner – 200 zł.
Wyjazd na basen:
– autokar – 900 zł.,
– wejściówki – 900 zł.
– Materiały na zajęcia plastyczne – 500 zł.
– Wyżywienie – 900 zł.
– Wywołanie zdjęć – 300 zł.
– Drobny sprzęt sportowy – 700 zł.

***

Organizowanie różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 13.000 zł.

4
III-12
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. 3-go Maja 7
Hrubieszów
Organizowanie różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – „Wokół domu, środowiska, ojczyzny”.
15.04.2008 – 28.11.2008
6.391
3.612
1. 000
Przyznano niższa kwotę i proponuje się korektę kalkulacji kosztów realizacji zadania.

5
III-12
Miejski Klub Sportowy „Unia”
ul. Ciesielczuka 2
Hrubieszów
Organizowanie różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – „Zajęcia sportowe”
13.07.2008 – 20.07.2008
11.206,40
5.300
5. 000
Przyznano niższa kwotę i proponuje się korektę kalkulacji kosztów realizacji zadania.

6
III-12
Parafia Prawosławna
p.w. Zaśnięcia N.M.P.
ul. B. Prusa 3/12
Hrubieszów
Organizowanie różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
sierpień 2008
4.250
3.000
0,00
Brak środków

7.
III-12
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”
ul. Żeromskiego 11
Hrubieszów
Organizowanie różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – „Wolę się ruszać zamiast stać”
20.04.2008 – 31.12.2008
6.743,50
4.030
3.500
Przyznano niższa kwotę i proponuje się korektę kalkulacji kosztów realizacji zadania.

8.
III-12
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem”
im. Św. Jana Bosko
Hrubieszów
Organizowanie różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – „Młodzieżowa Rada Miasta”
20.04.2008 – 15.12.2008
13.925
7.825
3.500
Przyznano niższa kwotę i proponuje się korektę kalkulacji kosztów realizacji zadania.

***

Prowadzenie aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez różne formy – 5.000 zł.

9.
III-14
Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach”
ul. B. Prusa 3
Hrubieszów
Promowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – rajdy rowerowe
26.04.2008 – 31.12.2008
13.130
5.000
5.000
Zgodnie z kalkulacją kosztów realizacji zadania przedstawioną w ofercie.

10.
III-14
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3
„Dla Szkoły”
ul. Żeromskiego 11
Hrubieszów
Promowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – amatorskie rozgrywki ligowe dla kobiet i mężczyzn pod hasłem „Dla każdego coś miłego”
1.06.2008 – 31.12.2008
5.310
3.130
0,00
Brak środków.

***

Realizacja profilaktycznych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych – 4.000 zł.

III-15
Nie złożono ofert

***

Prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w ramach klubu abstynenta oraz propagowanie idei trzeźwości w społeczności Hrubieszowa: – 19.000 zł.
– gotowość do prowadzenia działalności w zakresie wsparcia osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin- grupy wsparcia,
– prowadzenie grup wsparcia,
– prowadzenie zajęć informacyjno – edukacyjnych,
– organizacja zajęć w celu zagospodarowania wolnego czasu,
– organizacja imprez kulturalno – turystycznych,
– propagowanie zdrowego stylu życia

11.
IV-1
Klub Abstynenta „Lumen”
ul. 3-go Maja 3
Hrubieszów
Prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w ramach klubu abstynenta oraz propagowanie idei trzeźwości w społeczności Hrubieszowa
1.04.2008 – 31.12.2008
22.100
19.000
16. 000
Przyznano niższa kwotę i proponuje się korektę kalkulacji kosztów realizacji zadania.

***

Prowadzenie ośrodka całodobowego pobytu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: – 22.000 zł
– zapewnienie tymczasowego miejsca pobytu,
– pomoc socjalna,
– interwencja kryzysowa.

18.
IV-2
Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „KRES”
ul. Nowa 69
Hrubieszów
Organizowanie i prowadzenie ośrodka całodobowego pobytu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
1.01.2008 – 31.12.2008
150.015
22.000
22.000
Zgodnie z kalkulacją kosztów realizacji zadania przedstawioną w ofercie.

***

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 213/2008 z dnia 2 kwietnia 2008r. w składzie:
1. Pan Marek Watras
2. Pani Marta Mazek
3. Pani Izabela Zin
4. Pan Wacław Mucha
dokonała w dniach od 8 kwietnia do 18 kwietnia 2008r. oceny oferty(weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej) złożonej na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 201/2008 z dnia 5 marca 2008r. na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.
Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta w której proponuje się wypoczynek 67 dzieci w miejscowości Rzucewo k/Pucka( nad morzem) w terminie od 26.07.- 04.08.2008r.
Wobec braku innych ofert Komisja proponuje rozstrzygnięcie konkursu w następujący sposób:

Kolejno:
Lp./Nr zada–nia i Nr ofer-ty/Podmiot zgłaszający ofertę/Nazwa zadania i miejsce realizacji/Data roz. Data zak./Kosztorys całości/Oczekiwana kwota dotacji/Przyznana dotacja/Uwagi lub koszty proponowane do sfinansowania

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wraz z programem profilaktycznym (kolonie, obozy)

1
III-4
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Fabryczna 15
20-301 Lublin
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wraz z programem profilaktycznym
26.07.2008 – 04.08.2008
36.012,50
36.000
36.000
Zgodnie z kalkulacją kosztów realizacji zadania przedstawioną w ofercie.

***

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie sportu i kultury fizycznej

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 213/2008 z dnia 2 kwietnia 2008r. w składzie:
1. Pan Marek Watras
2. Pani Marta Mazek
3. Pani Izabela Zin
4. Pan Wacław Mucha
dokonała w dniach od 8 kwietnia do 10 kwietnia 2007r. oceny ofert(weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej) złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 202/2008 z dnia 5 marca 2008r. na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2008.
Nazwa zadania i wielkość środków: Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście Hrubieszowie – 80.000 zł.
Komisja proponuje rozstrzygnięcie konkursu w następujący sposób:

Lp./Podmiot zgłaszający ofertę/Nazwa zadania/Data roz. Data zak./Kosztorys całości/Oczekiwana kwota dotacji/Przyznana dotacji/Uwagi lub koszty proponowane do sfinansowania

1
Uczniowski Klub Sportowy „Grześ”
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- rekreacja sportowa
15.04.2008 – 31.12.2008
31.568
10.000
5.000
Przyznano niższą kwotę i proponuje się korektę kalkulacji kosztów realizacji zadania.

2
Miejski Klub Sportowy „Unia”
Rozwój kultury fizycznej i sportu w mieście Hrubieszowie
18.04.2008 – 15.12.2008
150.000
75.000
75.000
Zgodnie z kalkulacją kosztów realizacji zadania przedstawioną w ofercie.

3
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem”
Upowszechnienie kultury fizycznej w 2008r.
1.05.2008 – 31.12.2008
23.960
18.760
0,00
Brak środków.