Drodzy Uczniowie szkół gimnazjalnych

Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej w Horodle to szkoła z tradycjami, która niedawno odchodziła jubileusz 60-lecia swojego istnienia.

Reklamy

big>Niech Cię jednak to nie zwiedzie!

Jesteśmy nowoczesną placówką, która zapewni wysoki poziom wykształcenia dzięki dobrze przygotowanej kadrze, nowoczesnym środkom dydaktycznym, świetnym warunkom do nauki i rozwijania swoich zainteresowań.

Nauka u nas odbywa się w systemie jednozmianowym.
Dysponujemy licznymi klasopracowniami, w tym trzema możliwymi do wykorzystania pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu. Dobrze zaopatrzona biblioteka pomoże Ci w przygotowaniu pracy domowej czy prezentacji maturalnej. W czytelni mieści się Centrum Multimedialne, w którym na przerwach i po lekcjach można skorzystać z Internetu. Mamy także wspaniałą salę gimnastyczną i korekcyjną wyposażoną w sprzęt sportowy, nowoczesną siłownię i boisko.

Wśród naszych uczniów znajdziesz laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych. Nasi absolwenci kształcą się w najbardziej znanych szkołach wyższych i uniwersytetach.

Zadbamy nie tylko o Twój rozwój intelektualny, o Twoją przyszłość, ale także zapewnimy Ci możliwość rozwijania Twoich pasji, a nawet rozrywkę poprzez poprzez wycieczki, koła zainteresowań i liczne imprezy szkolne.

Pamiętaj, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.
Jesteśmy Twoimi przyjaciółmi!!!

***

I. OFERTA EDUKACYJNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZE ZWIĘKSZONĄ ILOŚCIĄ
GODZIN

PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH:
-język polski
-język angielski
-historia

PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH:
-matematyka
-geografia
-biologia

Szkoła oferuje nauczanie języka angielskiego w zwiększonym wymiarze 10 godzin lekcyjnych w cyklu kształcenia. W przypadku drugiego języka uczniowie mają możliwość dokonania wyboru między językiem rosyjskim i językiem francuskim, których nauczanie realizowane jest w wymiarze 7 godzin w cyklu kształcenia.

***

II. ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. UNII HORODELSKIEJ W HORODLE

1. W roku szkolnym 2008/2009 planuje się utworzenie 2 klas pierwszych w 3-letnim liceum ogólnokształcącym.

2.O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą się ubiegać absolwenci gimnazjów.

3.W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od obowiązujących kryteriów rekrutacji.

5. O przyjęciu absolwenta gimnazjum do pierwszej klasy liceum decyduje suma punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata z zajęć edukacyjnych oraz punkty przyznane za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne, udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi-Wolontariat, Samorząd Szkolny. W razie równej liczby tych punktów ostateczne ustalenie liczby kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisjirekrutacyjno – kwalifikacyjnej.

6.Pierwszeństwo w przyjęciu przy równorzędnych wynikach uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym mają:
-sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
-kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
-kandydaci posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

Punkty z zajęć edukacyjnych obliczane są według następującej skali ocen:

Celujący – 20 pkt.,
Bardzo dobry – 15 pkt.,
Dobry – 10 pkt.,
Dostateczny – 5 pkt.,
Dopuszczający – 2pkt.,

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę przy obliczaniu punktów:

Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia
Historia
Biologia

Z grupy sześciu przedmiotów język polski punktowany jest obowiązkowo.
Z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych kandydat wybiera trzy przedmioty, które będą podlegały punktowaniu.

Inne punktowane osiągnięcia:

-świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem-8pkt.,
-potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim-konkursy organizowane przez kuratora oświaty –6pkt.,
-potwierdzone osiągnięcia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, w tym:
-I miejsce lub tytuł laureata-3pkt.,
-II miejsce lub tytuł finalisty-2pkt.,
-III miejsce lub wyróżnienie-1pkt.,
-uzyskanie wysokiego miejsca , nagrodzonego lub honorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół-1pkt.,
– osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego-2pkt.

Maksymalnie uczeń może uzyskać 200 punktów

Kryteria punktowania – Suma punktów
Wynik egzaminu gimnazjalnego – Maks.100 pkt.
Oceny z wybranych przedmiotów I inne osiągnięcia – Max.100 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata – 200 pkt.

O przyjęciu kandydata do klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle decyduje uzyskanie przez niego sumy 70 punktów.
W wypadku rekrutacji dodatkowej podana suma punktów może ulec obniżeniu. O podjęciu takich działań decyduje komisja rekrutacyjna.

***

III. WYMAGANA DOKUMENTACJA

1.Podanie z uwzględnieniem trzech przedmiotów podlegających punktacji i podpisem rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobierania nauki w liceum
5. Fotografie-2 sztuki podpisane na odwrocie
6. W przypadku uczniów z dysfunkcjami należy przedstawić zaświadczenie wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną

***

IV. INFORMACJA O REKRUTACJI

Informacji udziela sekretariat i dyrektor szkoły codziennie w godzinach pracy do 7.30-15.00.

Adres:
Zespół Szkół w Horodle-Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej w Horodle
22-523 Horodło, ul. Piłsudskiego 58
e-mail: lohorodlo@poczta.onet.pl

Telefony:
(0-84) 6515331
(0-84) 6515 590

***

KALENDARIUM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009

1.Zapoznanie rodziców i uczniów szkół gimnazjalnych z zasadami rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle.
Termin: 29.02.2008r. – 01.04.2008r.

2.Składanie przez uczniów-kandydatów podań podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów.
Termin:25.05.2008r. – 13.06.2008r., godzina 14.00

3. Weryfikacja podań przez komisję rekrutacyjną
Termin: 25.05. 2008r. – 18.06.2008r., godzina 12.00

4. Ewentualna zmiana wyborów dokonywanych przez kandydatów
Termin:18.06.2008r., – 19.06.2008r., godzina 14.00

5.Weryfikacja zmienionych i ponownie dostarczonych podań przez komisję rekrutacyjną
Termin:18.06.2008r. – 20.06.2008r., godzina 15.00

6. Składanie przez kandydatów kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Termin: 20.06.2008r., – 25.06.2008r., godzina 12.00

7. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia –ogłoszenia wyników rekrutacji
Termin: 01.07.2008r., godzina 12.00

8. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Horodelskiej w Horodle poprzez dostarczenie przez
kandydatów oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Termin:01.07.2008r. – 03.07.2008r., godzina 13.00

9.Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc
Termin: 03.07.2008r.

10.Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej
Termin:04.07.2008r. – 09.07.2008r.

11.Publikacja list przyjętych oraz wolnych miejsc po rekrutacji uzupełniającej
Termin:10.07.2008r.

12.Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej
11.07. 2008r.,-31.08.2008r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.UNII HORODELSKIEJ W HORODLE
22-523 HORODŁO, UL. PILSUDSKIEGO 58,
TEL. 084 6515 331, 084 6515 590
e-mail: lohorodlo@poczta.onet.pl