Drodzy Uczniowie szkół gimnazjalnych !

HrubieszówHorodło

Reklamy

Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej w Horodle to szkoła z tradycjami, która niedawno odchodziła jubileusz 60-lecia swojego istnienia.

Niech Cię jednak to nie zwiedzie!

Jesteśmy nowoczesną placówką, która zapewni wysoki poziom wykształcenia dzięki dobrze przygotowanej kadrze, nowoczesnym środkom dydaktycznym, świetnym warunkom do nauki i rozwijania swoich zainteresowań.

Nauka u nas odbywa się w systemie jednozmianowym.
Dysponujemy licznymi klasopracowniami, w tym trzema możliwymi do wykorzystania pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu. Dobrze zaopatrzona biblioteka pomoże Ci w przygotowaniu pracy domowej czy prezentacji maturalnej. W czytelni mieści się Centrum Multimedialne, w którym na przerwach i po lekcjach można skorzystać z Internetu. Mamy także wspaniałą salę gimnastyczną i korekcyjną wyposażoną w sprzęt sportowy, nowoczesną siłownię i boisko.

Wśród naszych uczniów znajdziesz laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych. Nasi absolwenci kształcą się w najbardziej znanych szkołach wyższych i uniwersytetach.
Zadbamy nie tylko o Twój rozwój intelektualny, o Twoją przyszłość, ale także zapewnimy Ci możliwość rozwijania Twoich pasji, a nawet rozrywkę poprzez poprzez wycieczki, koła zainteresowań i liczne imprezy szkolne.

Pamiętaj, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.
Jesteśmy Twoimi przyjaciółmi!!!

***

I. OFERTA EDUKACYJNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZE ZWIĘKSZONĄ ILOŚCIĄ
GODZIN

PRZEDMIOTÓW
HUMANISTYCZNYCH:
-język polski
-język angielski
-historia

PRZEDMIOTÓW
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH:
-matematyka
-geografia

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie klas pierwszych będą mieli możliwość wyboru przedmiotów nauczania w zakresie rozszerzonym. Dotyczy to przedmiotów najczęściej wybieranych na egzaminie maturalnym w latach ubiegłych oraz przedmiotów najchętniej wybieranych przez uczniów w procesie rekrutacji.

Oddział I – język angielski, matematyka, geografia

Oddział II- język angielski, matematyka, historia

W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów i utworzeniu jednego oddziału, uczniowie będą realizować w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty:
– język angielski, matematyka, historia, geografia

Drugi język obcy nowożytny realizowany w szkole-język rosyjski

***

II. ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. UNII HORODELSKIEJ W HORODLE

1. W roku szkolnym 2009/2010 planuje się utworzenie 2 klas pierwszych w 3-letnim liceum ogólnokształcącym.

2.O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą się ubiegać absolwenci gimnazjów.

3.W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od obowiązujących kryteriów rekrutacji.

5. O przyjęciu absolwenta gimnazjum do pierwszej klasy liceum decyduje suma punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata z zajęć edukacyjnych oraz punkty przyznane za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne, udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi-Wolontariat, Samorząd Szkolny. W razie równej liczby tych punktów ostateczne ustalenie liczby kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.

6.Pierwszeństwo w przyjęciu przy równorzędnych wynikach uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym mają:
-sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
-kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
-kandydaci posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

Punkty z zajęć edukacyjnych obliczane są według następującej skali ocen:

Celujący – 20 pkt.,
Bardzo dobry -15 pkt.,
Dobry – 10 pkt.,
Dostateczny – 5 pkt.,
Dopuszczający – 2pkt.,

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę przy obliczaniu punktów:

-Język polski
-Matematyka
-Język angielski
-Geografia
-Historia

Z grupy pięciu przedmiotów język polski punktowany jest obowiązkowo.

Z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych kandydat wybiera trzy przedmioty, które będą podlegały punktowaniu.

Inne punktowane osiągnięcia:

-świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 8 pkt.,
-potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim-konkursy organizowane przez kuratora oświaty – 6 pkt.,
-potwierdzone osiągnięcia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, w tym:
-I miejsce lub tytuł laureata – 3pkt.,
-II miejsce lub tytuł finalisty – 2pkt.,
-III miejsce lub wyróżnienie – 1pkt.,
-uzyskanie wysokiego miejsca, nagrodzonego lub honorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół – 1pkt.,
– osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego – 2pkt.

Maksymalnie uczeń może uzyskać 200 punktów

Wynik egzaminu gimnazjalnego – Maks.100 pkt.
Oceny z wybranych przedmiotów i inne osiągnięcia – Max.100 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata 200 pkt.

O przyjęciu kandydata do klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle decyduje uzyskanie przez niego sumy 70 punktów.

W wypadku rekrutacji dodatkowej podana suma punktów może ulec obniżeniu. O podjęciu takich działań decyduje komisja rekrutacyjna.

***

III. WYMAGANA DOKUMENTACJA

1.Podanie z uwzględnieniem trzech przedmiotów podlegających punktacji i podpisem rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobierania nauki w liceum
5. Fotografie-2 sztuki podpisane na odwrocie
6. W przypadku uczniów z dysfunkcjami należy przedstawić zaświadczenie wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną

***

IV. INFORMACJA O REKRUTACJI

Informacji udziela sekretariat i dyrektor szkoły codziennie w godzinach pracy do 7.30-15.00.

Adres:
Zespół Szkół w Horodle-Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej w Horodle
22-523 Horodło, ul. Piłsudskiego 58
e-mail: lohorodlo@poczta.onet.pl

Telefony:
-(0-84) 6515331
-(0-84) 6515 590

***

KALENDARIUM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2009/2010

1.Zapoznanie rodziców i uczniów szkół gimnazjalnych z zasadami rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle.
Termin: do-01.04.2009r.

2.Składanie przez uczniów-kandydatów podań podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów.
Termin:25.05.2009r.-12.06.2009r., godzina 14.00

3. Weryfikacja podań przez komisję rekrutacyjną
Termin: 25.05. 2009r.-17.06.2009r., godzina 12.00

4. Ewentualna zmiana wyborów dokonywanych przez kandydatów
Termin:17.06.2009r.,-18.06.2009r., godzina 14.00

5.Weryfikacja zmienionych i ponownie dostarczonych podań przez komisję rekrutacyjną
Termin:17.06.2009r.-19.06.2009r., godzina 15.00

6. Składanie przez kandydatów kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Termin: 19.06.2009r., -24.06.2009r., godzina 12.00

7. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia –ogłoszenia wyników rekrutacji
Termin: 30.06.2009r.,-godzina 12.00

8. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Horodelskiej w Horodle poprzez dostarczenie przez
kandydatów oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Termin:30.06.2009r.,-02.07.2009r., godzina 13.00

9.Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc
Termin: 02.07.2009r.

10.Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej
Termin:03.07.2009r.,-07.07. 2009r.

11.Publikacja list przyjętych oraz wolnych miejsc po rekrutacji uzupełniającej
Termin:07.07.2008r.

12.Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej
08.07. 2009r.,-31.08.2009r.

LO w horodle

Hrubieszow LubieHrubie 2009