Droższe przedszkola

Rada Miasta podjęła uchwałę o zmianie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych.

Reklamy

Dotychczasowe opłaty wynosiły:
czesne – 76 zł,
całodzienne wyżywienie – 3,50 zł.

Projekt uchwały Rady Miejskiej przewidywał podwyżkę czesnego na 80 zł miesięcznie i podniesienie stawki żywieniowej na 4 zł.

Radny Baczewski, poparty przez radnych Wiecha i Wiśniewskiego, zgłosił wniosek, który wbrew projektowi, proponował obniżenie czesnego do 60 zł i utrzymanie stawki żywieniowej na dotychczasowym poziomie. Jego zdaniem obniżka czesnego przyciągnęłaby do przedszkoli większą ilość dzieci , co uzupełniło by budżety tych placówek.
W głosowaniu wniosek został jednak odrzucony.

Propozycja Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji, aby utrzymać dotychczasowe stawki, również nie znalazła uznania wśród radnych koalicji. Argumentowali oni swe stanowisko tym, że przedszkola stanowią duże obciążenie dla budżety miasta, a najbiedniejsze rodziny korzystają ze zwolnień od opłat.

Podwyżka czesnego na 80 zł i dziennej stawki żywieniowej na 4 zł została przegłosowana stosunkiem głosów: 11 za, 5 przeciw, 5 wstrzymujących się od głosu.

Do placówek przedszkolnych uczęszcza w naszym mieście 447 dzieci, z czego 395 wnosi pełne opłaty, 10 jest zwolnionych od opłat, a 42 uczęszcza do niepłatnej klasy zerowej.