Dwójka: Wycieczka edukacyjno – profilaktyczna do Zakładu Karnego

14 stycznia 2014r. Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie uczestniczyli w wycieczce profilaktyczno – zawodoznawczej do Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Reklamy

Jako ro­dzi­ce, na­uczy­cie­le, wy­cho­waw­cy, chce­my mło­dych ludzi prze­strzec przed skut­ka­mi nie­prze­my­śla­ne­go za­cho­wa­nia i błęd­nych de­cy­zji, które mogą za­de­cy­do­wać o całym dal­szym życiu.

Dlatego też, 14 stycznia 2014r.  uczniowie klas: I a, I b oraz II a pod opieką nauczycieli: Izabeli Czerw, Eweliny Winiarskiej, Patrycji Djabin oraz Anny Olejarz uczestniczyli  w wycieczce profilaktyczno – zawodoznawczej do Zakładu Karnego  w Hrubieszowie.

Naszym celem  było  ukierunkowanie młodzieży na profilaktykę marginalizacji i zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi. Gimnazjaliści mogli przekonać się , jak poważne skutki niosą za sobą brawura, używki i koncentracja „za wszelką cenę’ na dobrach materialnych.   Przewodnikiem po ZK oraz prelegentem był  mjr Mariusz Wróblewski, który oprócz wykładu na temat konsekwencji wejścia w konflikt z prawem poszerzył również wiedzę uczniów na temat zasad funkcjonowania służby więziennej, specyfiki pracy w zakładzie karnym i wymagań stawianych kandydatom do pracy zawodowej. Wywiad z mjr przeprowadziła uczennica kl. II a – Angelika Szajwaj.

Funkcjonariusze SW przygotowali pokaz sprzętu uzbrojenia wchodzącego w skład elementarnego wyposażenia jednostki penitencjarnej. Mieliśmy okazję zwiedzić nowy pawilon mieszkalny przeznaczony dla osadzonych. Pomimo, że nowoczesny, chciałoby się również powiedzieć – komfortowy, to jednak wywarł na nas niemiłe wrażenie. Stanowił jakby przestrogę – nikt z nas nie chciałby  spędzić w celi ani jednego dnia.  Czy z tej niezwykłej lekcji uczniowie wyciągnęli jakieś wnioski?  Zapytani,  odpowiadali, że tak. Nie wyobrażają sobie bycia na miejscu osadzonych w ZK.

Ponieważ wycieczka miała walory profilaktyczne i zawodoznawcze, myślę, że wiedza zdobyta w czasie spotkania z pewnością pozostanie na długo w pamięci gimnazjalistów i być może pozwoli im na trafniejsze dokonywanie przyszłych wyborów edukacyjno – zawodowych i życiowych.

Pragniemy kontynuować współpracę z ZK w formie prewencyjnej edukacji dla  młodzieży tak, aby w przyszłości – grupę podatną na konflikt z prawem – skutecznie odciągnąć od drogi przestępczej, a w konsekwencji pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej.


Info i fot. ZSM nr 2