Dyskusja radnych po kontroli w MKS „Unia” Hrubieszów

Treść protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Hrubieszowie w Miejskim Klubie Sportowym „Unia” oraz dyskusja radnych po jego wysłuchaniu.

Reklamy

                                                               Protokół

z kontroli problemowej Stowarzyszenia MKS ,,UNIA” przeprowadzonej w dniu  7 sierpnia 2012 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Hrubieszowie  w związku podjętym wnioskiem  na sesji nadzwyczajnej Rady Miasta w dniu 2 sierpnia 2012.           

Komisja  w osobach :

Radny Pan Reginald Kawalec – Przewodniczący Komisji

Radny Pan Tadeusz Romaszko – Wiceprzewodniczący Komisji

Radny Pan Marek Laskowski – Członek Komisji

Radny Pan Wojciech Sołtysiak – Członek Komisji

Pani  Izabela Zin  – Inspektor   Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta  Hrubieszów z głosem doradczym

 

Przedmiot kontroli :                    Kontrolą zostały objęte wszystkie dokumenty dotyczące    

                                                      dwóch konkursów  pod nazwą –

 1. 1.      Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście Hrubieszowie (Wsparcie zadania)
 2. 2.      Szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej i lekkiej atletyki (Powierzenie zadania)

 

Kontrolą objęto okres od dnia 1 styczna 2012  do dnia 30 czerwca 2012 roku.

 

Sposób badania dokumentów podczas kontroli podano w treści tego protokołu.

 

Podczas kontroli obecne byli i wyjaśnień udzielali* : 

 1. 1.      Pan Kosakowski Zdzisław  – Prezes Stowarzyszenia  MKS ,,UNIA”
 2. 2.      Pan Kazimierz Małyska  – Skarbnik MKS ,,UNIA”
 3. 3.      Pani Jadwiga Piłat  – Księgowa Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 7 marca 2012  pomiędzy HOSiR a Stowarzyszeniem MKS Unia dotyczącym współpracy i tworzenia warunków  do uprawiania sportu i obsługi księgowej i administracyjnej  świadczonej przez HOSiR na rzecz MKS Unii

Wyniki kontroli oparto na przedstawionych do wglądu dokumentach , udzielonych wyjaśnieniach i dołączonego zestawienia.

 

USTALENIA   SZCZEGÓŁOWE 

Burmistrz Miasta  w dniu 6 marca 2012  ogłosił konkurs na realizacje zadania w zakresie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej do którego przystąpił  MKS ,,UNIA” Hrubieszów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez komisję Stowarzyszeniu  przyznano kwotę 120.500,00 zł. W dniu 11 kwietnia 2012 zawarto umowę Nr 2/2012 na wyżej wymienione zadanie. Przekazanie środków finansowych podzielono na 3  transze, które mają być wypłacone w terminach:

1. – Transza 15 kwietnia  w wysokości 50.000,00

2. –  Transza 30 czerwca w wysokości  40.000,00

3. –  Transza ma być wypłacona do 30 września  30.500,00

Całkowity koszt zadania wynosi 163.200,00zł

 

Poniesione wydatki  w kontrolowanym okresie:

I. Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście Hrubieszowie (Wsparcie zadania)

 

Umowa o dzieło Nr 1/2012 zawarta w dniu 16-01-2012 pomiędzy MKS UNIA a Panem Marianem Cisło. Umowę zawarły osoby upoważnione przez Zarząd Klubu Unia. Uchwała nr 2/2012 z dnia 23-01-2012

Treścią umowy o dzieło jest:

 1. Przygotowanie projektu  systemu organizacji szkolenia zawodników sekcji piłki nożnej.
 2. Przygotowanie projektu regulaminu stypendialnego dla sekcji piłki nożnej
 3. Wdrożenie obu projektów do realizacji.

Termin wykonania określa się na dzień 31-03-2012 za wynagrodzeniem w wysokości 4408,00zł brutto  Rachunek wystawiono w dniu 16-04-2012 do umowy z dnia 17-04-2012

Brak umowy o dzieło z dnia 17-04-2012

Załącznik Nr 1 do protokołu (kserokopia dokumentów)

Umowa cywilno prawna  z dnia 16-04-2012 pomiędzy MKS UNIA  a Panem Marianem Cisło zawarta na okres od 01-04-2012 do 31-12-2012  na świadczenie usług(wyciąg z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) trenera koordynatora I zespołu piłki nożnej za wynagrodzeniem miesięcznym  2028,00 brutto. Wystawiono w okresie podlegającym kontroli 3 rachunki Nr 1/2012,2/2012,3/2012

Załącznik Nr 2 do protokołu (kserokopia dokumentów) 

ORGANIZACJA I UCZESTNICTWO W ZAWODACH SPORTOWYCH (przejazdy, wyżywienie, ekwiwalenty sędziowskie opłaty statutowe)

Sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym przedstawione rachunki dotyczące w/w punktu.

Załącznik Nr 3  do protokołu (kserokopia zestawień obrotów)

Umowa zlecenie nr 11/2012 zawarta przez przedstawicieli Zarządu  a Panem Zdzisławem Kosakowskim na koordynację realizacji rozliczenia zadania publicznego pod tytułem  Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście Hrubieszowie. Umowa została zawarta na okres 01-06-2012 do 31-12-2012 za wynagrodzeniem 720,00 brutto. + składki społeczne pracodawcy w kwocie 130,97zł koszt całkowity zlecenia 850,97zł miesięcznie. Umowa została podpisana przez upoważnione  przez Zarząd Członków. Uchwała Zarządu nr 07/02/2012 z dnia 09-05-2012  Wypłata  rachunku nr 31/2012 nastąpiła w dniu 2012-07-11

Załącznik Nr 4 do protokołu (kserokopia dokumentów)

Stypendia  sportowe według Regulaminu Klubu

Regulamin zasad przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium dla zawodników

I –go zespołu piłki nożnej MKS Hrubieszów  przyjęty Uchwałą nr 4 z dnia 14-02-2012 przez Zarząd MKS Unia Hrubieszów

Załącznik Nr 5  do protokołu (kserokopia dokumentu) 

Umowa cywilnoprawna zawarta 02-03-2012 pomiędzy MKS Unia a Panem Borysem Siergiejem obywatelem Ukrainy . Kontrakt  zawarto od dnia 02-03-2012 do 30-06-2012 na kwotę 1050,00 + składki społeczne pracodawcy 191,00 koszt umowy 1241,00zł miesięcznie

Załącznik Nr 6 do protokołu(kserokopia dokumentów)

Planowane wydatki na stypendia  na dzień 30-06-2012 39.941,00  wydatkowano kwotę  na sekcję PN 33.940,79 na sekcję PC 4000,00zł razem wydatkowano 37.940,70

Z planu wykonania kosztów finansowych z dotacji Gminy Miejskiej w Hrubieszowie z podziałem na sekcje na dzień 30-06-2012  Transze I, II  kwota 90.000,00zł poniesione wydatki w kwocie 88.334,61 pozostało na plus za pierwsze półrocze 1665,39zł

Załącznik Nr 7 do protokołu (kserokopia dokumentu)

 

II. Szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej i lekkiej atletyki (Powierzenie zadania)

W dniu 11 kwietnia 2012 zawarto umowę Nr 1/2012 na wyżej wymienione zadanie. Przekazanie środków finansowych podzielono na 3  transze które maja być wypłacone w terminach:

1. – Transza 15 kwietnia  w wysokości  38.000,00

2. –  Transza 30 czerwca w wysokości  38.000,00

3. –  Transza ma być wypłacona do 30 września  38.200,00

Całkowity koszt zadania wynosi 114.200,00zł finansowany z Gminy Miejskiej Hrubieszów

Zawarte umowy trenerskie:

 1. Igor Mosurets  obywatel Ukrainy  umowa zlecenie Nr 4/2012 Asystent koordynatora –trenera ds. szkolenia młodzieży . Umowę zawarto na czas od 02-03-2012 do dnia 30-06-2012 za wynagrodzeniem 1050,00 + 191,00 ubezpieczenie społeczne pracodawcy w sumie 1241,00zł
 2. Andrzej Jaworski umowa zlecenie Nr 10/2012 prowadzenie szkolenia i treningów grupy trampkarz młodszy MKS Unia. Umowa zawarta od 09-05-2012 do 31-12-2012 za wynagrodzeniem 790,00 + 143,70 składki społeczne płatnika w  sumie 933,70zł
 3. Jacek Jaworski  umowa zlecenie Nr 8/2012   prowadzenie szkolenia i treningów grupy trampkarz młodszy MKS Unia. Umowa zawarta od 01-04-2012 do 31-12-2012 za wynagrodzeniem 700,00zł. Wypowiedzenie  umowy z dniem 09-05-2012.
 4. Artur Kern umowa zlecenie Nr 3/2012 prowadzenie szkolenia i treningów sekcji LA MKS Unia. Umowa zawarta 01-03-2012 do 31-12-2012 za wynagrodzeniem 830,00.

W umowie została zawarta premia pieniężna w wysokości 1660,00 za bardzo dobre wyniki sportowe osiągnięte przez zawodników sekcji LA

      5.   Andrzej Kulczyński  umowa zlecenie Nr 6/2012 prowadzenie szkolenia i treningów
            sekcji LA MKS Unia. Umowa zawarta 01-04-2012 do 31-12-2012 za
            wynagrodzeniem 640,00zł

      6.   Piotr Wierzbicki umowa zlecenie NR 9/2012  prowadzenie szkolenia i treningów
            grupy młodzik  młodszy MKS Unia. Umowa zawarta od 01-04-2012 do 31-12-2012   
            za wynagrodzeniem 640,00zł

      7 . Mirosław Szuper umowa zlecenie Nr 5/2012 prowadzenie szkolenia i treningów
            grupy ,,ORLIK”  MKS Unia. Umowa zawarta od 01-04-2012 do 31-12-2012   
            za wynagrodzeniem 640,00zł. W dniu 02-04-2012 oświadczenie o rozwiązaniu
            umowy z dnie 30-06-2012

Załączniki  do protokołu (kserokopie umów zlecenia) 

Sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym przedstawione rachunki (opisane i zadekretowane przez Prezesa MKS Unia) dotyczące w/w punktu w załączeniu  zestawienie obrotów i poniesionych wydatków.

Załącznik Nr 8 do protokołu (kserokopia planu wydatków)

Z planu wykonania kosztów finansowych z dotacji Gminy Miejskiej w Hrubieszowie z podziałem na sekcje na dzień 30-06-2012  Transze I, II  kwota 76.000,00zł poniesione wydatki w kwocie 49,345,77 pozostało na plus za pierwsze półrocze 26,654,23zł

Załącznik Nr 9 do protokołu (kserokopia planu wydatków) 

 

Wnioski  końcowe

1. Zarząd MKS Unia nieprawidłowo oszacował preliminarz wydatków w dziale piłki nożnej seniorów (umowa trenerska, regulamin stypendialny oraz wydatki na organizację imprez) co spowodowało niedobór środków finansowych na II półrocze roku 2012.

2. Brak informacji o osiągnięciach grupy sekcji LA prowadzonej przez Artura Kerna za którą otrzymał premię  finansową  w kwocie 1660,00zł

3. Rozrzutność klubu w przypadku podpisania umowy o dzieło z Panem Marianem Cisło dotyczącym

       –    Przygotowanie projektu  systemu organizacji szkolenia zawodników sekcji piłki
             nożnej.

       –    Przygotowanie projektu regulaminu stypendialnego dla sekcji piłki nożnej

       –    Wdrożenie obu projektów do realizacji.

      wskazuje na brak oszczędnego gospodarowania mieniem  publicznym (wydano
      kwotę 4408,00zł)
     

4.   Komisja Rewizyjna  stwierdza, że zapisane w konkursie  Szkolenie młodzieży w
      zakresie piłki nożnej i lekkiej atletyki (Powierzenie zadania)
zorganizowanie
      obozu szkoleniowego wyjazdowego piłkarzy w Krasnobrodzie zostało zamienione na
      obóz szkoleniowy  w Hrubieszowie co jest nie zgodne ze specyfikacja konkursową i
      może spowodować brak rozliczenia w/w konkursu. 

5.   Zaksięgowanie wynagrodzenia Pana Borysa Siergieja  do kosztów  stypendium jest

      nie zgodne ze specyfikacja  konkursu. Według Komisji wynagrodzenie Pana Borysa
      Siergieja nie może obciążać kosztów stypendiów. Powyższe nie prawidłowe
      zaksięgowanie zmienia plan i wykonanie kosztów finansowych z dotacji Gminy
      Miejskiej Hrubieszów na dzień  30 czerwiec 2012

 

Na tym protokół zakończono komisja przedkłada protokół do podpisu.

Protokół niniejszy sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

 

Podpis  Prezesa MKS UNIA

Podpisy członków Komisji

1. Reginald Kawalec

2. Tadeusz Romaszko

3. Marek Laskowski

4. Wojciech Sołtysiak

 

Poniżej dyskusja radnych po kontroli w MKS „Unia” Hrubieszów 

Nagrania dokonano na XXVII sesj Rady Miasta Hrubieszowa w dniu 30.08.2012