Gimnazjum nr 2 zaprasza

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza uczniów klas szóstych szkół podstawowych do kontynuowania nauki w Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie. Zapisy kandydatów odbywają się do 29 maja 2009 roku.

***

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
GIMNAZJUM NR 2 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W HRUBIESZOWIE
NA ROK SZKOLNY 2009 / 2010

Zasady naboru uczniów

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20. lutego
2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.
z 2004r. Nr 26, poz. 232)
2. Zasady rekrutacji do publicznych szkół województwa lubelskiego
w roku szkolnym 2009/2010.

§ 1
W roku szkolnym 2009/2010 planuje się otworzyć w gimnazjum dwie klasy
pierwsze:
1. We wszystkich klasach pierwszych obowiązywać będzie nauka dwóch języków
obcych ( obowiązkowy język angielski – 8 godzin w cyklu trzyletnim
i obowiązkowy język rosyjski – 6 godzin w cyklu trzyletnim.
2. Wszystkie klasy realizują programy nauczania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół.

§ 2
Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
1. Z urzędu – absolwentów SP Nr 2 im. WOP w Hrubieszowie zamieszkałych
w obwodzie Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Hrubieszowie.
2. Na wniosek rodziców ( prawych opiekunów) do klasy pierwszej gimnazjum, mogą
być przyjęci absolwenci szkół podstawowych, zamieszkali w innym obwodzie,
w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. Jeżeli liczba
kandydatów jest większa niż ilość wolnych miejsc, kandydatów przyjmuje się
na podstawie następujących kryteriów:
1) liczby punktów za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej – maksymalnie 40 punktów,
2) liczby punktów uzyskanych z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej z następujących zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki,
historii i społeczeństwa, przyrody,
3) przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie przyjmuje się następujące
wartości punktowe:
a) celujący – 8 punktów,
b) bardzo dobry – 6 punktów,
c) dobry – 4 punkty,
d) dostateczny – 3 punkty,
e) dopuszczający – 2 punkty
f) maksymalna ilość punktów za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej – 32 punkty.
4) potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty – 5 punktów,
5) potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej
na szczeblu powiatowym – I, II, III miejsce – 3 punkty,
6) maksymalnie kandydat może uzyskać 80 punktów.
3. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów.
Pierwszeństwo w przyjęciu przy równorzędnych wynikach uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjnym mają:
1) sieroty, wychowankowie placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin
zastępczych,
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którzy mieli
ustalony indywidualny program lub tok nauczania,
3) dzieci nauczycieli.

§ 3
1. Potwierdzeniem zamieszkania w obwodzie szkoły jest informacja rodzica/ prawnego
opiekuna ucznia o zameldowaniu na pobyt stały w miejscu, które należy do obwodu
szkoły lub potwierdzenie o zameldowaniu.
2. Zapisy kandydatów odbywają się od 1 kwietnia do 29 maja 2009 roku.
3. Kandydaci do szkoły obowiązani są złożyć do dnia 29 maja 2009 roku:
1) podanie rodziców o przyjęcie do gimnazjum,
2) 3 fotografie podpisane na odwrocie,
4. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć od dnia 19 czerwca do dnia 24 czerwca
2009 roku:
1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2) kartę zdrowia,
3) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej,
5. Niespełnienie obowiązków wymienionych w punkcie 4 traktowane jest jako
rezygnacja z ubiegania się o miejsce w Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie.
6. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci w miarę
posiadanych miejsc na podstawie podania i świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej.
7. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do Gimnazjum Nr 2 w Hrubieszowie
odbędzie się 26 czerwca 2009 r. ( godz. 10.00 ).

ZAPRASZAMY !!!

Hrubieszow LubieHrubie 2009