Hrubieszów: 10 milionów na sfinansowanie deficytu i wcześniejszych zobowiązań. Miasto wyemituje kolejne obligacje

Na dzisiejszej sesji, radni przyjeli uchwałę w sprawie emisji przez miasto kolejnych obligacji.

Reklamy

Przyjęta uchwała mówi o tym, że Gmina Miejska Hrubieszów wyemituje w 2022 roku 10 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 każda, na łączną kwotę 10 000 000 zł.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2022 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Reklamy

Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2022 – 2040.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Hrubieszów w latach 2022 – 2040.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

­

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 10 000 000,00 zł. Biorąc pod uwagę okres karencji spłaty zaplanowanego kredytu (2027 rok) oraz odległy czas całkowitej spłaty kredytu (2040 rok), istnieje ryzyko niskiej konkurencyjności w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na udzielenie kredytu.

Emisja obligacji komunalnych jest alternatywnym w stosunku do kredytu komercyjnego instrumentem finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Przedłożony projekt uchwały stanowi prawną podstawę rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Hrubieszów. Po podjęciu przez Radę Miejską w Hrubieszowie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu skierowany zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych.

Jednocześnie wszczęta zostanie procedura mająca na celu wyłonienie podmiotu, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji. Wybór podmiotu nastąpi po przeprowadzeniu postępowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w wyniku którego wyłoniona zostanie najkorzystniejsza oferta na podstawie kryterium jakim jest całkowity koszt pozyskania środków finansowych.

Niedokonywanie wyboru w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wynika bezpośrednio z zapisów art. 11 ust. 1 pkt 7, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których przedmiotem są „usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych…”.

Kwota planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w drodze emisji obligacji pozostaje bez zmian i wynosi 10 000 000,00 zł.

­

Pełny tekst projektu uchwały z uzasadnieniem:

Projekt uchwały Rady miejskiej w Hrubieszowie w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu »

­

(źródło: UM Hrubieszów, fot. lubiehrubie)


Zobacz też:

Hrubieszów: Miasto wyemituje obligacje na budowę basenu

Hrubieszów: Miasto wyemituje obligacje na budowę basenu