25 września 2023

Hrubieszów: 50 tys. dotacji dla parafii MBNP na remont tynków

Na dzisiejszej sesji, rada miasta podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie, na wykonanie robót budowlanych.

Reklamy

Radni miejscy podjęli dziś uchwałę o udzieleniu dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie na wykonanie robót budowlanych w budynku kościoła parafialnego, zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego na podstawie decyzji z dnia 17 maja 1988 r., polegających na odnowieniu lub uzupełnieniu tynków z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki.

Dotacja zostanie udzielona ze środków budżetu Miasta w 2022 roku w wysokości 50 000 zł.

Reklamy

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

­

Reklamy

Uzasadnienie

W ustawie o samorządzie gminnym ochrona zabytków i opieka nad zabytkami jest uznana za jedno z zadań własnych gminy w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje, że dofinansowywanie prac i robót przy zabytkach wpisanych do rejestru jest zadaniem z zakresu
administracji publicznej (art. 82 ust. 2).

Dzięki tym zapisom jedną z form działalności samorządów gminnych w zakresie ochrony zabytków jest wspieranie finansowe właścicieli obiektów zabytkowych przy remontach i konserwacji obiektów. Nie jest to oczywiście obligatoryjny element budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ wsparcie uzależnione jest od ich możliwości finansowych oraz od świadomości władz.

Sposób i zakres udzielanych dotacji został szczegółowo opisany w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 71–83a). Dotowanie prac w przypadku samorządów odbywa się przez uchwały radnych w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na terenie Miasta Hrubieszów kwestie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków reguluje uchwała nr XLII/331/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 5116 i z 2022 r. poz. 2936), zwana dalej uchwałą dotacyjną.

W dniu 08.07.2022 r. do Urzędu Miasta Hrubieszów wpłynął wniosek Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie o udzielenie dotacji celowej w kwocie 74 305,95 zł tj. 50% przewidywanych kosztów wykonania prac wynoszących 148 611,90 zł.

Burmistrz Miasta Hrubieszowa, stosownie do § 6 ust. 6, dokonał weryfikacji i oceny złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. W oparciu o złożoną dokumentację organ ustalił, że wniosek spełnia kryteria formalne i merytoryczne.

W uchwale Nr XLIV/348/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 z późn. zm., w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), paragraf 6570 (Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych zaplanowano kwotę 50 tys. zł, a więc mniej niż wnioskowana kwota.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku i przyznanie beneficjentom określonej kwoty dotacji potwierdza się stosowną uchwałą.
Zgodnie z § 7 uchwały dotacyjnej: „§ 7. 1. Dotacja przyznawana jest przez Radę Miejską w Hrubieszowie, w formie odrębnej uchwały określającej: 1) podmiot otrzymujący dotację; 2) określenie zabytku, w tym numer i datę wpisu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków; 3) zakres prac lub robót, które zostały objęte dotacją; 4) kwotę przyznanej dotacji. 2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miejska w Hrubieszowie uwzględnia wysokość środków finansowych, o których mowa w § 5. 3.

Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 4. Przyznana kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej.”.

Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

­

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem »

­­

(źródło: UM Hrubieszów, fot. lubiehrubie)


Zobacz też:

Hrubieszów: Sierpien w HaDeKu – zapraszamy na zajęcia wakacyjne

Hrubieszów: Sierpien w HaDeKu – zapraszamy na zajęcia wakacyjne