Hrubieszów: Będzie remont ulic Podzamcze i Wspólnej

W tym roku wyremontowane zostaną ulice Podzamcze i Wspólna w Hrubieszowie. Rada Miejska przegłosowała uchwałę w tej sprawie na posiedzeniu w dniu 27 lutego.

Reklamy

 

Na sesji w dniu 27 lutego Rada Miejska przegłosowała uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3475 L ul. Podzamcze w Hrubieszowie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do końca drogi i drogi powiatowej nr 3486 L ul. Wspólna od skrzyżowania z ul. Zamojską do skrzyżowania z ul. Podzamcze)”.

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta na rok 2020 w wysokości 241 815,57 zł. Drugie tyle dołoży Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

Reklamy

 

***

 

W uzasadnieniu do podjętej uchwłay czytamy:

W dniu 13.02.2020 r. wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, znak RFZ.033.35.2019 w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Miejską Hrubieszów remontów i inwestycji na drogach powiatowych.

Powiat planuje realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3475 L ul. Podzamcze w Hrubieszowie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do końca drogi i drogi powiatowej nr 3486 L ul. Wspólna od skrzyżowania z ul. Zamojską do skrzyżowania z ul. Podzamcze)”. Wartość szacowanych kosztów przebudowy drogi powiatowej wynosi 483 631,15 zł. Faktyczna wartość pomocy finansowej zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargowym do wysokości 50% wartości robót.

Obecnie jak wynika z w/w pisma Starostwa, kwota udziału Gminy Miejskiej Hrubieszów wynosi 241 815,57 zł. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie o gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Stosownie do ust. 2 tego przepisu gminy mogą udzielać pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego, w tym pomocy finansowej. Ponadto przepis art. 216 ust. 2 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 220 tej ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia takiej pomocy jest umowa.

Biorąc powyższe pod uwagę niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu w zakresie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3475 L ul. Podzamcze w Hrubieszowie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do końca drogi i drogi powiatowej nr 3486 L ul. Wspólna od skrzyżowania z ul. Zamojską do skrzyżowania z ul. Podzamcze)”.

 

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Zakończono prace remontowe ulicy Berka Joselewicza

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Ulica Listopadowa po remoncie