Hrubieszów: Budżet na 2021 rok uchwalony

Na sesji w dniu 30 grudnia, miejscy radni uchwalili budżet Hrubieszowa na rok 2021.

Reklamy

W uchwale budżetowej na rok 2021 łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta określono w wysokości 94 177 474,11 zł, a łączną kwotę planowanych wydatków oszacowano na 102 345 656,02 zł.

Kwotę planowanego deficytu w wysokości 8 168 181,91 zł miasto planuje pokryć z:

–  z kredytów i pożyczek – 3 500 000 zł;

–  z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 129 909 zł;

–  z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 538 272,91 zł.

Przewidywane zadłużenie miasta na 31.12.2020 r. to kwota 34 996 000 zł wynikająca z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

– kredyt w banku BGK kwota 3 496 000 zł,

– obligacje komunalne w banku PEKAO SA kwota 10 500 000 zł,

– obligacje komunalne w banku PKO BP kwota 21 000 000 zł.

Przewidywany stan zadłużenia budżetu na 31.12.2021 r. to kwota 38 496 000 zł, co stanowi 40,88% planowanych dochodów budżetu w 2021 r.

­


Zobacz też:

Hrubieszów: Przyjęto budżet miasta na 2020 rok