21 czerwca 2024

Hrubieszów: Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok

Radni Rady Miejskiej w Hrubieszowie w piątek (3 lipca br.) udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Marcie Majewskiej. Wcześniej pozytywną opinię z wykonania budżetu za 2019 rok wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Radni podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

Reklamy

Sesja absolutoryjna to, obok budżetowej, jedna z najważniejszych sesji w roku. Podczas niej radni oceniają wykonanie budżetu miasta przez burmistrza za ubiegły rok pod względem gospodarności i celowości, zapoznając się wcześniej z oceną dokonaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej.

3 lipca radni, liczbą głosów 14 „za” oraz przy jednym głosie wstrzymującym, przyjęli projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa Marcie Majewskiej. Wcześniej, po rozpatrzeniu Raportu o stanie Miasta za rok 2019, udzielili też Burmistrzowi wotum zaufania – za udzieleniem wotum zagłosowało 14 radnych, 1 radny był przeciw.

Reklamy

– Dziękuję za zaufanie, ale realizacja budżetu w minionym roku to nie tylko moja praca, ale przede wszystkim wielu osób – powiedziała Burmistrz Miasta Marta Majewska. – Dziękuję w szczególności mojemu zastępcy Pawłowi Wojciechowskiemu, sekretarz miasta Monice Podolak i skarbnikowi miasta Marcie Woźnicy. Dziękuję pracownikom Urzędu, naczelnikom wydziałów i kierownikom jednostek podległych, jak również radnym i przewodniczącym jednostek pomocniczych – w szczególności tym, którzy mnie wspierają, a tym samym wspierają rozwój naszego Miasta. Wspólną pracą służymy dobru naszej lokalnej wspólnoty. Burmistrz wskazała, że to co pozytywnego dzieje się w Hrubieszowie to wspólny sukces wielu ludzi, bo „samorząd to gra zespołowa, kto myśli inaczej – przegrywa”. Przedstawiony Raport o stanie Miasta za rok 2019 pokazuje to co udało się zrealizować przez samorząd Gminy Miejskiej w Hrubieszowie w minionym roku, jak równeż działania, które są w trakcie realizacji oraz te, które są planowane.

Przypomnijmy, przygotowanie Raportu o stanie miasta to wymóg, wynikający ze znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Zgodnie z zapisami w/w ustawy burmistrz ma coroczny obowiązek składania w terminie do dnia 31 maja raportu organowi stanowiącemu Gminy. W 2020 r. termin ten został przedłużony o 60 dni. Raport został przedłożony Radzie Miejskiej w Hrubieszowie i opublikowany na stronie internetowej Urzędu, jak również w BIP. <<ZOBACZ RAPORT – KLIKNIJ>>

Reklamy

info i fot. UM Hrubieszów