Hrubieszów: Ceny wody i ścieków bez zmian

Zarząd PGKiM po ocenie sytuacji ekonomicznej podjął decyzję o niepodnoszeniu cen wody, ścieków oraz opłaty abonamentowej.

Reklamy

 

Informacja

Burmistrza Miasta Hrubieszowa w sprawie cen wody, ścieków, opłat abonamentowych

od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.

 

Pragnę poinformować mieszkańców Hrubieszowa, że zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Zarząd PGKiM Spółka z o.o. w Hrubieszowie w dniu 21 stycznia 2016 r. przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

Zarząd PGKiM Spółka z o.o po ocenie sytuacji ekonomicznej podjął decyzję o niepodnoszeniu cen wody, ścieków oraz opłaty abonamentowej, tylko wprowadzenie do taryfy opłaty za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Dotyczy to jedynie producentów ścieków przemysłowych (Grupa II), wobec których dotychczas stawki te były zawarte w umowach o odbiór ścieków.

Aktualnie obowiązujące taryfy zostały przyjęte uchwałą Nr VI/34/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. Rady Miejskiej w Hrubieszowie i uwzględniają podział cen na grupy taryfowe oraz stawki opłat abonamentowych.

 

WODA  – bez zmian

Grupa I  ( dla ludności przeznaczona do spożycia lub na cele socjalno-bytowe)

3,34 zł  (netto ) + 8% VAT = 3,61 zł (brutto)  

 

Grupa II (woda na potrzeby produkcji, w której w skład wchodzi woda albo bezpośredni kontakt      z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub woda na inne cele niż wymienione w Grupie I)

3,92 zł (netto) + 8% VAT = 4,23 zł (brutto)

 

ŚCIEKI  -bez zmian       

Grupa I  ( ścieki bytowe odprowadzone z budynków mieszkalnych,zamieszkania zbiorowego

oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych o raz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków)

6,67 zł  (netto )  + 8% VAT = 7,20 zł (brutto)

 

Grupa II (pozostałe  ścieki nie będące bytowymi powstałe w związku z prowadzoną przez odbiorcę usług działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową a także ścieki będące ich mieszaniną ze ściekami bytowymi)

7,35 zł (netto)  + 8% VAT = 7,94 zł (brutto)

 

Grupa III  (ścieki dowożone z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów)

9,00 zł (netto)  + 8% VAT = 9,72 zł (brutto)

 

Grupa IV  (ścieki dowożone spoza terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów)

13,00 zł (netto)  + 8% VAT = 14,04zł (brutto)

 

 

Opłaty Abonamentowe – bez zmian

 

L.p

 

Stawka opłaty abonamentowej

 

Jednostka

Stawka

Podstawowa

Płatna przez odbiorcę usług

Dopłata

Gminy

1

Za gotowość urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

(pierwsze urządzenie pomiarowe)

Odbiorca/zł/ m-c

3,0 zł + 8% VAT

3,24 zł brutto

1,00 zł + 8% VAT

1,08 zł brutto

2,00 zł + 8% VAT

2,16 zł brutto

2

Za dodatkowy wodomierz lub urządzenie pomiarowe

j.w

0,80zł + 8% VAT

0,86 zł brutto

0,50 zł + 8% VAT

0,54 zł brutto

0,30 zł + 8% VAT

0,32 zł brutto

3

Za odczyt i rozliczenie należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki

j.w

3,40 zł  + 8% VAT

3,67 zł brutto

1,00 zł + 8% VAT

1,08 zł brutto

2,40 zł + 8%VAT

2,59 zł brutto

4

Za odczyt i rozliczenie należności za pobraną wodę

j.w

2,98 zł +8% VAT

3,22 zł brutto

1,00 zł + 8% VAT

1,08 zł brutto

1,98 zł + 8% VAT

 2,14 zł brutto

5

Za odczyt i rozliczenie należności za odprowadzone ścieki

j.w

2,98zł +8% VAT

3,22 zł brutto

1,00 zł + 8% VAT

1,08 zł brutto

1,98 zł + 8% VAT

 2,14 zł brutto

6

Za rozliczenie należności za ryczałt

j.w

12,0 zł + 8% VAT

12,96 zł brutto

12 zł + 8% VAT

12,96 zł brutto

 

 

 

Dopłata z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów mająca na celu odciążenie odbiorców w kosztach ponoszonych opłat abonamentowych wyniosła w roku 2015 kwotę 228.535,19 zł.Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Tomasz Zając