Hrubieszów handlem stoi

W rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2019 roku zarejestrowanych zostało 1108 podmiotów gospodarczych.

Reklamy

Zdecydowana większość to podmioty funkcjonujące w sekcji Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (335 podmiotów), budownictwo (128), oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (112), Transport i gospodarka magazynowa (108). Wymienione powyżej kategorie działalności gospodarczej to ponad 62% liczby wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych w CEIDG.

Pozostałe zarejestrowane podmioty to:

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 87

Pozostała działalność usługowa – 80

Przetwórstwo przemysłowe – 76

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 31

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 31

Edukacja – 29

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 26

Informacja i komunikacja – 26

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 14

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 12

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 11

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – 2.