Hrubieszów: Historia w pocztówce zamknięta – zapraszamy do udziału w konkursie

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w I edycji konkursu plastycznego pod hasłem:
„Historia w pocztówce zamknięta”.

Reklamy

 

W związku z przypadającym w tym roku jubileuszu 620-lecia nadania praw miejskich miastu Hrubieszów, Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Mikołaja pragnie promować nasze miasto, prezentować walory oraz rozbudzać zainteresowania wśród dzieci i młodzieży dziedzictwem kulturowym naszego regionu.

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w I edycji konkursu plastycznego pod hasłem: „Historia w pocztówce zamknięta”.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Historia w pocztówce zamknięta”

Konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży z powiatu hrubieszowskiego.

 

Uczestnicy:

Przedszkola (od 5 r.ż.)

Szkoły podstawowe:

klasy I – III,

klasy IV – VI,

klasy VII – VIII.

 

ORGANIZATORZY:

Caritas Parafialnego Zespołu przy Kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie z siedzibą w Hrubieszowie przy ul. 3-go Maja 5

 

CELE KONKURSU:

– promowanie miasta Hrubieszów,

– rozbudzanie zainteresowań dziedzictwem kulturowym naszego regionu,

– indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej.

 

TECHNIKA PLASTYCZNA – dowolna

FORMAT PRAC – A3 lub A4

 

TEMAT pracy – uczestnicy powinni uwzględnić na zaprojektowanej pocztówce min. zabytki Hrubieszowa, osoby pochodzące i związane z miastem lub krajobraz.

 

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:

– wykonanie jednej pracy plastycznej

Dane należy podać na odwrotnej stronie pracy konkursowej:

Imię i nazwisko, wiek, kategoria, nazwę i adres przedszkola/szkoły bądź placówki kierującej pracę na Konkurs, imię i nazwisko opiekuna, rodzica lub nauczyciela, oraz nr telefonu do tej osoby.

Prace należy złożyć w terminie do 15 września 2020 r. na adres:

Caritas Parafialny Zespół przy Kościele św. Mikołaja

 22-500 Hrubieszów

ul. 3-go Maja 5

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – nr 502 458 216 lub781 752 376.

 

KRYTERIA OCENY I WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Powołana komisja oceni prace wg kategorii oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

2. Komisja Konkursowa pod uwagę weźmie:

– zgodność prac z tematyką konkursu,

– samodzielność,

– walory artystyczne.

3. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy. Prace nagrodzone i wyróżnione będą wyeksponowane w wystawie pokonkursowej.

 

4 .O terminie spotkania z laureatami poinformujemy telefonicznie ok. 17 września 2020 r.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm., dołączone oświadczenie uczestnika konkursu).

2. Prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów, uczestnik przekazuje organizatorowi prawa autorskie swojej pracy.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach promocyjnych.

 


 

Załączniki do Regulaminu Konkursu:

 

Załącznik nr 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

 

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

…………………………………………..

wiek …………………………………..lat

Zgoda udzielana jest wyłącznie do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursu plastycznego „Historia w pocztówce zamknięta” organizowanegoprzez Caritas Parafialnego Zespołu przy Kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska, miejsca nauki i wieku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie.

 

…………………………………………………..

 (miejscowość, data, czytelny podpis rodzica, opiekuna)

 

 

Załącznik nr 2

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka

………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

w przypadku wyłonienia, jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie plastycznym POCZTÓWKA Z HRUBIESZOWA pod hasłem „Historia w pocztówce zamknięta”.

…………………………………….

(czytelny podpis rodzica, opiekuna)

 

 

Załącznik nr 3

 

Klauzula informacji zgodnej z RODO dla rodziców i prawnych opiekunów uczestników konkursu plastycznego „POCZTÓWKA Z HRUBIESZOWA” pod hasłem „Historia w pocztówce zamknięta”.

 

W związku uczestnictwem Pani/Pana dziecka w konkursie plastycznym „POCZTÓWKA Z HRUBIESZOWA” pod hasłem „Historia w pocztówce zamknięta” organizowanego przez Caritas Parafialnego Zespołu przy Kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie, szanując prywatność Pani/Pana oraz dbając o to, aby Pani/Pan wiedział/a kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić.

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana i Państwa dziecka jest Caritas Parafialnego Zespołu przy Kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie

2. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do w/w danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji. Ma Pani/Pan również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych dziecka, a także do ich przenoszenia.

3. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowego przebiegu konkursu plastycznego, upublicznienia jego wyników, organizacji wystawy pokonkursowej i publicznego wręczania nagród.

5. Podanie przez Pani/Pana dziecka danych oraz udostępnienie wizerunku jest dobrowolne, lecz konieczne do pełnoprawnego uczestniczenia w konkursie plastycznym.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy),

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na CSM takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny),

– art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

 

Zapoznałam /łem się z informacją i rozumiem jej treść.

 

……………………………………….

(data i podpis czytelny rodzica lub opiekuna prawnego)