9 grudnia 2023

Hrubieszów: Konkurs na stanowisko Członka Zarządu HSM

Rada Nadzorcza Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu.

Reklamy

 

 • Miejsce pracy: Hrubieszów

 • Rodzaj umowy: nieetatowy członek zarządu

 • Wynagrodzenie: ryczałtowe zgodne z Regulaminem Wynagradzania Członków Zarządu

 • liczba wolnych miejsc pracy : 2

 

Wymagania:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

Reklamy
 • być członkiem Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

 • posiadać znajomość przepisów z zakresu spółdzielczości mieszkaniowej, prawa pracy itp.

 • złożyć stosowne oświadczenia

 

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności zarządzania majątkiem Spółdzielni,

 • umiejętności kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,

 • komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji,

 • wskazane wykształcenie w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • szczegółowy opis przebiegu pracy zawodowej (CV) wraz z listem motywacyjnym,

 • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

 • ewentualne referencje,

 • pisemne oświadczenie, że osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu,

 • pisemne oświadczenie, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni i nie jest wspólnikiem lub członkiem władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną,

 • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami),

 • zgodę na przekazywanie korespondencji pocztą e-mail.

 

Pisemne zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 10.11.2015 r (liczy się data wpływu do Spółdzielni) w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach zaadresowanych „Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ul. Polna 19, 22-500 Hrubieszów z dopiskiem na kopercie: Konkurs na członka Zarządu”. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi w/w wymogi zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych podań – 25.11.2015 roku. Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.


Rada Nadzorcza

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica