Hrubieszów: Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Termin składania dokumentów upływa 11 marca 2019 r.

Reklamy

 

***

 

Konkurs na stanowisko

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

1. Siedziba podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

ul. Piłsudskiego 11

22-500 Hrubieszów

tel. 84/ 53 53 219

 

2. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego będą udostępniane kandydatom w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w sekretariacie pok. 7, w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 14.00.

3. Kandydat na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie powinien spełniać następujące kwalifikacje określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) tj.:

1) posiadać wykształcenie wyższe,

2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i trzyletni staż pracy,

4) być niekaranym za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

4. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego,**

2) oryginał dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopię tego dokumentu,*

3) dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzy letni staż pracy,

4) opis przebiegu pracy zawodowej,**

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (oryginały lub kopie),*

6) oświadczenie o niekaralności, na dzień składania dokumentów konkursowych,**

7) informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

8) oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,**

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych,**

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na to stanowisko, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia**

* kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt. 2 i 3 oraz w ppkt.5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu wraz z datą, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

**dokumenty określone w pkt 4 ppkt 1,4,6,8,9,10 powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, brak podpisu będzie równoznaczny z brakiem danego dokumentu.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie należy składać w terminie do:

11 marca 2019.:

1) listownie, na adres: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34, 22 – 500 Hrubieszów- decyduje data stempla pocztowego,

2) osobiście w pok.20 (Sekretariat), Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34, 22 – 500 Hrubieszów w godzinach pracy.

Koperta powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego, a także adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie”.

 

6. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur

Rozpatrywanie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów, nie później niż w terminie 14 dni od daty wskazanej w pkt 5.

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia indywidualnych rozmów zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie.

8. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

9. Kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni przez Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego o jego wynikach w terminie 14 dni od daty ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.

W toku postępowania zostanie oceniona między innymi znajomość regulacji prawnych, niezbędnych na zajmowanym stanowisku, t.j. w szczególności:

1) przepisy ustawy o działalności leczniczej;

2) przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) przepisy ustawy o finansach publicznych;

4) przepisy o prawach pacjenta;

5) przepisy o wykonywaniu zawodów medycznych;

6) przepisy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 

Szczegóły konkursu na stronie internetowej 

http://bip.starostwo.hrubieszow.pl/news/756/.html

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie