Hrubieszów – liczba bezrobotnych

Jak informuje zaprezentowany przez władze Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2020 – liczba mieszkańców z końca 2020 roku w stosunku do roku 2019 obniżyła się o 329 osoby.

Reklamy

Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2020

Liczba bezrobotnych

W 2020 r. według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, liczba bezrobotnych z miasta Hrubieszowa kształtowała się na poziomie 910 osób. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wyniosła wg stanu na 31 grudnia 2020 roku 16 957 osób, liczba osób w wieku produkcyjnym wynosi 57,9 % ogółu mieszkańców.

W odniesieniu do podziału bezrobotnych według płci – 49,45 % stanowili bezrobotni mężczyźni, natomiast 50,55% ogółu osób pozostających bez pracy stanowiły kobiety.

Udział długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 5,28%.