Hrubieszów: Miasto wyemituje obligacje na budowę basenu

Na poniedziałkowej, nadzwyczajnej sesji, miejscy radni podjęli uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. Dochód z emisji przeznaczony będzie w głównej mierze na pokrycie wkłady własnego miasta w budowę pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2.

Reklamy

 

Jednym z tematów sesji było rozpatrzenie projektu uchwały przedstawionego przez Burmistrza w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu.

Gmina Miejska Hrubieszów wyemituje 21 000 obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1 000 zł. każda, na łączną kwotę 21 milionów złotych. Celem emisji obligacji jest częściowe sfinansowanie budowy krytej pływalni oraz deficytu budżetu miasta.

Reklamy

Obligacje zostaną wyemitowane w latach: 2020 roku – 10 mln, 2021 roku – 9,5 mln, 2022 roku – 1,5 mln. Będą wykupowane od 2026 r. do 2034 r., średnio po 2,5 mln rocznie.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Hrubieszów w latach 2026 – 2034.

Radni przegłosowali uchwałę 13 głosami za i 1 głosie przeciwnym.

Przypomnijmy, że Gmina Miejska Hrubieszów otrzyma z budżetu państwa dotację na budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2. Pierwsze prace rozpoczną się w tym roku, a cała inwestycja będzie rozłożona na trzy lata.

7 milionów złotych dofinansowania pochodzić będzie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Miasto ma już m.in. pozwolenie na budowę i dokumentację projektową.

Szacuje się, że pływalnia przy SP 2 może kosztować około 28.8 milionów złotych, a ministerialna dotacja będzie wypłacana w trzech transzach. Najwięcej pieniędzy miasto ma otrzymać w 2020 roku, a cała inwestycja ma być zrealizowana w 2021.

W skład obiektu pływali będą wchodzić: 6-torowy basen pływacki, 2-torowy basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci, basen rekreacyjny oraz mini spa i wewnętrzna zjeżdżalnia wodna o długości 90 metrów. Będzie również zespół saunarium z sauną fińską i parową.

 

***

 

W uzasadnieniu do podjętej uchwały, przygotowanym przez władze Hrubieszowa, czytamy:

Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych budowy krytej pływalni.

Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania mieszkańców Hrubieszowa i Powiatu hrubieszowskiego, Gmina Miejska Hrubieszów podjęła skuteczne działania w kwestii budowy pierwszej w powiecie krytej pływalni. Nasi mieszkańcy zmuszeni są do korzystania z basenów w Chełmie czy w Zamościu, położonych w odległości ponad 50 km, co generuje spore koszty związane z poświęconym czasem i dojazdem.

Kryta pływalnia będzie obiektem z pełnowymiarową 25-metrową niecką basenową, stwarzającą szerokie możliwości wykorzystania obiektu nie tylko pod kątem zwiększenia sprawności fizycznej mieszkańców powiatu, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej, ale również na potrzeby organizowania zawodów regionalnych lub też międzynarodowych, z udziałem naszych europejskich miast partnerskich.

Na celowość wybudowania krytej pływalni wskazują również przedstawiciele zakładów pracy, w tym zwłaszcza służb mundurowych (policji, straży granicznej, zakładu karnego, urzędu celnego, straży pożarnej), a przede wszystkim sąsiadującej z krytą pływalnią jednostki wojskowej. Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego Garnizonu Hrubieszów wyraził pisemne stanowisko, że planowany do budowy obiekt „wpłynie pozytywnie na sprawności fizyczne żołnierzy 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego co przełoży się na jakość wykonywanych zadań służbowych”. Dowódca wskazał przy tym, iż możliwość korzystania z basenu w mieście Hrubieszów, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki wojskowej obniży koszty realizacji zadań szkoleniowych oraz pozwoli bardziej efektywnie wykorzystać czas służbowy i utrzymać wysoki poziom sprawności fizycznej żołnierzy, co finalnie pozytywnie wpłynie na poziom obronności.

Uwzględniając celowość i potrzebę budowy pierwszej w powiecie krytej pływalni, która z pewnością spełni ogromnie ważną rolę w społeczności lokalnej, umożliwiając nowe sposoby spędzania wolnego czasu, promocję zdrowego trybu życia, promocję sportu i upowszechnienia kultury fizycznej, przy dużym obciążeniu budżetu miasta wynikającym z realizowanych oraz planowanych projektów i przedsięwzięć, emisja obligacji pozwoli zapewnić finansowanie inwestycji po stronie wkładu własnego gminy. Zgodnie z umową podpisaną z Ministerstwem Sportu i Turystyki w dniu 26.03.2019 r., Gmina Miejska otrzyma dotację w kwocie 7 mln. zł.

Zdolność do emitowania obligacji została przyznana jednostkom samorządu terytorialnego w pierwszej kolejności w ustawie o finansach publicznych i skonkretyzowana w ustawach ustrojowych, w naszym przypadku w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o obligacjach.

Należy dodać, że ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku wprowadziła istotne zmiany w trybie emisji obligacji, które wchodzą w życie 1 lipca 2019 r.:

a) obowiązek zarejestrowania wszystkich emitowanych w Polsce obligacji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (od 1 lipca 2019 r. ewidencja obligacji nie będzie już mogła być prowadzona przez bank w trybie dotychczasowym),

b) obowiązek powołania agenta emisji który będzie odpowiadał za zgodność z prawem działań emitenta związanych z przeprowadzeniem emisji, agentem emisji może być biuro maklerskie lub bank powierniczy,

c) obowiązek uzyskania przez emitentów kodu LEI czyli 20-znakowy unikalny kod alfanumeryczny, zdefiniowany zgodnie z normą ISO 17442, który jednoznacznie identyfikuje podmioty zawierające transakcje na rynkach finansowych (dotyczy wszystkich emitentów, którzy przeprowadzili emisję obligacji przed I lipca 2019 r.) do 31 marca 2020 r.,

d) obowiązek raportowania przez banki organizatorów emisji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o wszystkich obligacjach wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r.

Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie zachowania płynności finansowej budżetu.

Uchwała ta jest niezbędna w procesie emisji gdyż konieczność jej uchwalenia wynika z przepisów ustawy o obligacjach.

Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu zostanie ona skierowana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z wnioskiem o wydanie opinii.

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Ministerstwo Sportu podpisało umowę na dofinansowanie krytej pływalni w Hrubieszowie 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Będą pieniądze na pływalnię przy Dwójce 

WIADOMOŚCI – Tak zmieni się Hrubieszów – projekty planowane do realizacji