15 lipca 2024

Hrubieszów: Modernizacje, projekty, nowy sprzęt – strażacy podsumowali 2020 rok – ZDJĘCIA

Miniony rok 2020 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie był okresem wzmożonych działań, związanych nie tylko ze służbą typowo pożarniczą.

Reklamy

Był on również poświęcony pracom związanym z polepszeniem warunków i bezpieczeństwa pracy strażaków, jak również bezpieczeństwem powiatu hrubieszowskiego.

Funkcjonowanie w trudnych realiach związanych z walką epidemiologiczną nałożyło na Państwową Straż Pożarną nowe zadania, ucząc nas nowych zachowań i innego spojrzenia na służbę ratowniczo – prewencyjną w całkiem innej perspektywie. Pomimo występujących trudności oraz dodatkowego obciążenia funkcjonariuszy i pracowników komendy, komórek organizacyjnych głównie logistyki i finansów udało nam się w tym minionym roku zrealizować wiele przedsięwzięć. Zrealizowano to dzięki ogromnemu zaangażowaniu ludzi i instytucji, którym bezpieczeństwo społeczeństwa nie jest obojętne, za co bardzo dziękujemy.

Reklamy
Realizacja zadań w roku 2020

Dotacja „ORLEN dla Strażaków” – otrzymaliśmy najwyższą dotację w historii naszej komendy, dzięki której zakupiliśmy: zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS z napędem elektrycznym, piłę elektryczną do wycinania szyb oraz 12 kompletów ubrań specjalnych. Całość dotacji to kwota 125.000,00 zł. W minionym roku uczestniczyliśmy w szkoleniach z zakresu sporządzania wniosków organizowanych przez Parlamentarzystę Posła Sławomira Zawiślaka z Fundacją ORLEN.

Została wykonana termomodernizacja obiektów komendy – to przedsięwzięcie było realizowane od 2019 roku i zostało ono zakończone w roku 2020. Wszystkie zadania związane z tym projektem były możliwe dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW w Warszawie oraz 15% wkładu własnego otrzymanego, decyzją Wojewody Lubelskiego. W zakresie prac przewidziano głęboką termomodernizację dwóch obiektów komendy polegającą na: dociepleniu ścian styropianem (łącznie z nałożeniem struktury elewacyjnej), wymianę okien, drzwi oraz bram garażowych, wymianę instalacji CO oraz zarządzanie energią cieplną poprzez zainstalowanie centrali sterowniczej wraz z głowicami Bluetooth. Wymianą pokrycia dachu z eternitu na płyty warstwowe. Dodatkowym elementem projektu POIS 1.3.1 było zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,7 kW. Kwota zrealizowanego projektu to :  584.224,75 zł

Reklamy

Przed termomodernizacją:

­

Po Termomodernizacji:

­

Ochrona indywidualna

Z przeprowadzonego postępowania przetargowego KW PSP w Lublinie zakupiono 22 komplety ubrań specjalnych co w połączeniu z zakupami z Fundacji Orlen pozwoliło zaspokoić w 110% zapotrzebowania komendy. Pozyskane środki z budżetu państwa – rezerwa celowa.

­Po zakupie pełnego kompletu ubrań specjalnych, zostały podjęte kroki w celu pozyskania specjalistycznej pralnico – suszarki co pozwoliło zagwarantować odpowiednie warunki utrzymania sanitarnego, pozyskanych ubrań.  Zakup profesjonalnej pralnico – suszarki (tylko taka gwarantuje optymalne utrzymanie tej odzieży ochronnej zachowując warunki gwarancji).Realizacja tego zadania była możliwa dzięki  połączonym środkom finansowania: WFOSiGW w Lublinie w wysokości  27. 500,00 zł oraz środki własne w wysokości 32.001,25zł. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zakupionego sprzętu trzeba było zaadoptować jedno z pomieszczeń komendy gdzie zamontowano pralnico – suszarkę.

­

Modernizacja łączności i sprzętu

Kolejnym przedsięwzięciem KW PSP w Lublinie był zakup paneli dyspozytorskich oraz modernizacja łączności sieci bezprzewodowej między innymi  w KP PSP Hrubieszów na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego.  Powyższe przedsięwzięcie umożliwiło zwiększenie zasięgu pokrycia mapy łączności i znacząco wpłynęło na prawidłowość komunikacji w powiecie.

Dokonano również zakupu  sprzętu ratowniczego wymaganego z potrzeb normatywnych takich jak – armatura wodnopianowa, – system nawigacji, – ochrona indywidualna (maski odo, buty, hełmy, rękawice).

­

Wnętrze komendy

W minionym roku  dzięki  dodatkowym środkom finansowym z budżetu państwa z przeznaczeniem  na wydatki bieżące, wyremontowano częściowo wnętrze komendy (klatka schodowa).

­

Przed:

­

Po przeprowadzonym remoncie:

­

Nowe wozy bojowe

W roku 2020 współpraca z jednostkami OSP na terenie powiatu hrubieszowskiego na poziomie operacyjnym jak i również logistycznym zaowocowała pozyskaniem funduszy z dotacji MSWiA, WFOŚiGW, MS oraz środków z budżetu państwa na walkę z COVID 19 dzięki czemu udało się zrealizować zakup dwóch nowych samochodów średnich na podwoziu Volvo dla OSP Uchanie forma finansowania to NFOŚiGW 380.000,00zł, MSWiA 180.000,00zł, wkład własny 200.000,00zł

OSP Kryłów forma finansowania COVID 19380.000,00zł, MSWiA120.000,00 zł oraz wkład własny 260.000,00zł. Te dwa wozy bojowe, zapewniły poprawę potencjału ratowniczego w OSP KSRG powiatu hrubieszowskiego.

­Jednostka OSP KSRG Trzeszczany wzbogaciła się o wóz marki TATRA GCBA 4/24 z napędem terenowym z 2003 roku, który do tej pory służył w KP PSP w Hrubieszowie. Decyzją Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Grzegorza Alinowskiego został przekazany do wyżej wymienionej jednostki.

***

W roku 2020 jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego uzyskały dotacje na realizację zadania publicznego pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” na nw. przedsięwzięcia:

Inwestycje budowlane (remonty strażnic) Sprzęt techniki specjalnej Wyposażenie osobiste
i ochronne
Sprzęt transportowy  Sprzęt techniki specjalnej Kwota dotacji

ogółem

21 500 zł. 4 000,00 zł. 20 000,00 zł. 680 000 zł. 20 000,00 zł. 745 500,00 zł.

Również w roku 2020 Jednostki OSP spoza KSRG uzyskały dotacje na realizację zadania publicznego pt. ,,Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” na nw. przedsięwzięcia:

Inwestycje budowlane (remonty strażnic) Wyposażenie osobiste
i ochronne
Sprzęt techniki specjalnej Sprzęt informatyki i łączności Kwota dotacji

ogółem

65 600,00 zł. 21 000,00zł. 55 000,00 zł. 7 000,00 zł. 148 600,00 zł.

Z ww. środków jednostki OSP dokonały remontów strażnic w zakresie zwiększenia gotowości operacyjnej zakupiły również szereg sprzętu jak i ochrony indywidualnej.

­

Skoda Superb

W grudniu minionego roku Komenda Powiatowa PSP w Hrubieszowie decyzją Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Grzegorza ALINOWSKIEGO otrzymała samochód operacyjny Skodę Superb.

­

Wielkim docenieniem i wyróżnieniem dla naszej służby są również takie gesty jak własno ręczne wykonanie już drugiej figurki św. Floriana przez Pana Kazimierza Małyskę Komendanta Straży Leśnej w Nadleśnictwie Strzelce za co serdecznie dziękujemy.

­

(tekst i fot. KP PSP w Hrubieszowie)


Zobacz też:

LubieHrubie na Instagramie