Hrubieszów: Możesz zdobyć zawód cukiernika – rekrutacja do ginących zawodów

Grupa młodzieży z całego kraju zostanie przeszkolona w zakresie tzw. ginących zawodów, w specjalizacji cukiernik wg tradycyjnych receptur, na poziomie rozszerzonym kończącym się egzaminem czeladniczym.

Reklamy

 

Możesz to być Ty, jeśli tylko poświęcisz odrobinę swojego wolnego czasu i trochę chęci, a zdobędziesz zawód w krótkim czasie i mile spędzisz chwile w naszym Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy. Za kurs nic nie płacisz, a koszt dojazdu zostanie zwrócony do kwoty 250,00 zł po każdym z dwóch turnusów.

Terminy: dwa 12-dniowe turnusy szkoleniowe: 25.06-07.07.2018 r. i 03-15.09.2018 r.

Reklamy

Udział w turnusie może wziąć młodzież w wieku 18 – 25 lat z terenu całego kraju, spełniająca poniższe kryteria:

– posiada świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz i pokrewnym lub

– posiada dyplom czeladniczy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie,

– posiada zaświadczenie z ukończenia przysposobienia do pracy w zawodzie cukiernik wg tradycyjnych receptur (czyli zaświadczenie z pierwszego egzaminu sprawdzającego odbytego w wiosce zawodów ginących w Roskoszy w latach ubiegłych).

 

W przypadku spełnienia powyższych kryteriów, uczestnik weźmie udział w dwóch turnusach, podczas których zrealizuje 84 godziny zajęć praktycznych i 100 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia prowadzone będą przez wykfalifikowaną kadrę instruktorską OHP oraz nauczycieli zawodu ze Szkoły Rzemieślniczej w Białej Podlaskiej. Na koniec drugiego turnusu odbędzie się egzamin czeladniczy przeprowadzony przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców z Lublina.

Każde z dwóch szkoleń w trybie czeladniczym trwa średnio po 92 godziny dydaktyczne realizowane w ciągu 12 dni (w tym I l dni szkoleniowych i jeden wolny niedziela). Uczestnicy i instruktorzy każdego kursu pozostaną w ECKiW w Roskoszy przez cały okres jego trwania, łącznie z dniem wolnym. ECKiW w Roskoszy zapewni uczestnikom wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu, łącznie z dniami wolnymi od nauki (niedziele).

Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w trakcie trwania szkolenia oraz dojazdu do i z ECKiW w Roskoszy. Uczestnicy szkoleń są zobowiązani wziąć ze sobą obowiązkowo 1 szt. zdjęcia legitymacyjnego podpisanego na odwrocie i dowód osobisty do wglądu oraz ubranie ochronne.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający zdanie egzaminu czeladniczego na druku MEN oraz dyplom uczestnictwa wystawiony przez KG OHP po zakończeniu drugiego kursu.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają instruktaż z zakresu BHP (przeprowadzony przez pracownika ECKiW w Roskoszy).

 

Kontakt:

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP

ul. Partyzantów 9

22-500 Hrubieszów

Tel. 84 696 43 18