Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.

Reklamy

Łącznie poszukuje się kandydatów na 60 stanowisk strażnika działu ochrony w zakładach karnych i aresztach śledczych w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Lublinie, Opolu Lubelskim, Włodawie i Zamościu. Dokumenty przyjmowane są w wybranych jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego, w terminie do 26 kwietnia 2021 r.

Od kandydatów wymaga się wykształcenia minimum średniego lub średniego branżowego. W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

Reklamy

posiadająca obywatelstwo polskie;

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

korzystająca z pełni praw publicznych;

która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

­

Pełna oferta pracy znajduje się na stronie:

https://sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lublinie-straznik-dzialu-ochrony

(info: OISW w Lublinie)


Zobacz też:

Praca w Służbie Więziennej

Praca w Służbie Więziennej

Lykoland