Hrubieszów: Nabór na bezpłatny kurs informatyczny

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Filia w Hrubieszowie ogłasza nabór na bezpłatny kurs informatyczny, który odbędzie się w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Filia w Hrubieszowie (ul. Ludna 15) ogłasza nabór na kurs informatyczny w ramach projektu „Biłgoraj wzmacnia kompetencje ICT” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs skierowany jest dla osób w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, którzy z własnej inicjatywy zgłoszą chęć podnoszenia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności w zakresie ICT i kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu kompetencji cyfrowych.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie, jest spełnienie przez Kandydatów jednocześnie wszystkich niżej wymienionych warunków podstawowych:

· z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podnoszenia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności w zakresie ICT

· wiek powyżej 25 lat;

· niskie kwalifikacje (na poziomie do ISCED 3 włącznie opracowanej przez UNESCO),tj. ukończenie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej. Wykształcenie wg Międzynarodowych Standardów Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) obejmuje: poziom 0–6.);

· miejsce zamieszkania na terenie województwa lubelskiego.

2. Priorytetowo (otrzymują dodatkowe punkty) w postępowaniu kwalifikacyjnym traktowane będą osoby: kobiety, osoby 50 lat i więcej oraz osoby z niepełnosprawnością.

3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie w języku polskim i dostarczenie (osobiście, przesłanie pocztą tradycyjną lub elektronicznie) formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami do siedziby Beneficjenta , na adres ul. Kościuszki 65, 23 – 400 Biłgoraj, e-mail: biuro@barr.org.pl. lub do biura Filii w Hrubieszowie ul. Ludna 15

4. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zatrudnieni w jednym zakładzie pracy (u jednego przedsiębiorcy) nie mogą stanowić więcej niż 20% uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu.

 

Edycja kursu „Kompetencje informatyczne i informacyjne” obejmuje 120 godz. (30% zajęcia teoretyczne i 70% zajęcia praktyczne) i zawiera realizację 5 obszarów/modułów oraz 21 kompetencji:

– Informacja (20 godz.)

– Komunikacja (25 godz.)

– Tworzenie treści (40 godz.)

– Bezpieczeństwo(20 godz.)

– Rozwiązywanie problemów (15 godz.)

 

Zajęcia będą odbywały się w średnio 10 osobowej po ok. 6 godz. dziennie przez 20 dni w terminie dostosowanych do możliwości organizacyjno – technicznych Uczestników Projektu zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz miejsca szkolenia.

Uczestnicy Projektu o zmianach będą informowani na bieżąco.

Kurs będzie miał charakter stacjonarny i odbywał się będzie w sali szkoleniowej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA Filia w Hrubieszowie ul. Ludna 15.

Dla uczestników przewidziano materiały szkoleniowe i catering.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i spełniających kryteria z Hrubieszowa i okolic.

Więcej informacji pod nr tel. 511 136 822.