Hrubieszów: Nabór na szkolenia dla 15 osób

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie rozpoczyna nabór na szkolenia II grupy szkoleniowej 15 osób.

Reklamy

Rekrutacja trwa od 5 października 2020 r. do 19 października 2020 r. do godziny 15.00.

***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie kontynuuje realizację projektu pn. : „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 45 osób, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Hrubieszowie, klientów MOPS, poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym lub edukacyjnym w okresie od 1.10.2019 r. do 31.10.2022 r.

Wsparcie skierowane jest do 45 osób (15 osób rocznie) wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dotkniętych ubóstwem, w wieku powyżej 18 lat z terenu Miasta Hrubieszowa będących klientami MOPS.

Planowane działania w ramach projektu obejmują:

diagnozę sytuacji społecznej i zawodowej uczestników oraz przygotowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju,

pracę socjalna z uczestnikami,

wsparcie psychologiczne i społeczne,

poradnictwo zawodowe,

aktywizację zawodową – zostaną zorganizowane kursy i szkolenia zawodowe takie jak np. pracownik biurowy, pracownik gospodarczy, opiekun osób starszych, murarz, magazynier – w zależności od diagnozy potrzeb.

W trakcie szkoleń zawodowych będą wypłacane stypendia szkoleniowe, uczestnikom zapewnione będzie wyżywienie, a także zwrot kosztów opieki nad osobą zależną. Zostanie zorganizowany 3 miesięczny staż zawodowy na terenie Hrubieszowa wraz ze stypendium stażowym w wysokości 1800 zł brutto.

Wartość projektu wynosi 813 961,24 zł, wkład funduszów Unii Europejskiej to 691 867, 05 zł, a wkład własny MOPS wyniesie 122 094, 19 zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w biurze projektu – siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, przy ulicy 3 Maja 15. Informacji udziela zastępca kierownika MOPS Hrubieszów Justyna Krawczyk – koordynator projektu, pok. nr 13 oraz pracownicy socjalni MOPS – pok. nr 16 i 17, tel. 84 696 55 60 lub lub 84 697 27 98.