Hrubieszów: Nabór na wolne stanowisko w urzędzie miasta

Ogłoszono nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. realizacji projektów, w Wydziale Inwestycji i Rozwoju hrubieszowskiego urzędu miasta.

Reklamy

Niezbędne wymagania od kandydatów to:

1) posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz
obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na
zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe (prawomocnym wyrokiem sądu);

5) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym;

6) nieposzlakowana opinia;

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) wiedza w obszarze przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych,
w tym z Funduszy Europejskich, ich realizacji i rozliczania;

2) znajomość sposobu funkcjonowania generatorów wniosków aplikacyjnych;

3) wiedza merytoryczna i praktyczna w obszarze funduszy unijnych i programów operacyjnych (m.in.
Regionalny Program Operacyjnym Województwa Lubelskiego);

4) posiadanie praktyki w jednostkach samorządowych;

5) znajomość ustawy o samorządzie gminnym;

6) znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

7) znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8) znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych;

9) umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy MS Office, poczta elektroniczna, Internet;

10) ukończone kursy i szkolenia związane z zakresem zadań na stanowisku, na które prowadzona jest
rekrutacja.

11) staż pracy minimum 3 lata.

­

Dokumenty aplikacyjne można składać do 2 kwietnia 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia o naborze »

(źródło: UM Hrubieszów)


Zobacz też:

Mariola Mielniczuk nowym dyrektorem Zakładu Karnego w Hrubieszowie – ZDJĘCIA

Mariola Mielniczuk nowym dyrektorem Zakładu Karnego w Hrubieszowie – ZDJĘCIA

LubieHrubie na Instagramie