Nauczycielkom Miejskiego Przedszkola nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie wręczono akty awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Reklamy

26 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta Hrubieszowa wręczyła nauczycielkom Miejskiego Przedszkola nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, które zdały egzamin przed komisją egzaminacyjną, akty awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielki złożyły ślubowanie, według następującej roty:

Reklamy

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Z dodaniem słów: Tak mi dopomóż Bóg.


info i fot. UM Hrubieszów