Hrubieszów: Nowe stawki podatków od nieruchomości

Na sesji w dniu 28 października, miejscy radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.

Reklamy

Stawki lokalne na rok 2021 zostały podwyższone o 3 % w stosunku do obowiązujących w roku podatkowym 2020 na podstawie przyjętych wskaźników ekonomicznych.

Przyjęta uchwała określa następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości na rok 2021:

Reklamy

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,83 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,28 zł od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,20 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,56 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości.

W uzasadnieniu do podjętej uchwały czytamy:

Podatek od nieruchomości stanowi jedną z danin publicznych, dla której normatywną podstawę
stanowią przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1170 z późn. zm.).

Do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jest uprawniona Rada Gminy (art. 5 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Minister Finansów w „Monitorze Polskim” ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. 2020 r., poz. 673 z dnia 23 lipca 2020 r.).

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. , w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%).

Zgodnie z projektem uchwały, stawki lokalne na rok 2021 zostały podwyższone o 3,0 % w stosunku do obowiązujących w roku podatkowym 2020 na podstawie przyjętych wskaźników ekonomicznych do opracowania projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz wycinkowych planów Wydziałów Urzędu Miasta stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu miasta na 2020 rok z dnia 18 września 2020 r.

» Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021