Hrubieszów: Poszukiwany audytor wewnętrzny

Urząd Miasta Hrubieszów ogłosił nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego.

Reklamy

Wymagania związane ze stanowiskiem stawiane kandydatom, to:

Niezbędne wymagania od kandydatów:

Reklamy

1) posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) posiadanie obywatelstwa polskiego (pod warunkiem znajomości języka polskiego o stanowisko mogą
ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4) niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym;

6) nieposzlakowana opinia;

7) posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych;

2) znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych;

3) znajomość standardów kontroli zarządczej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miasta Hrubieszów, przy ul. mjr. Henryka
Dobrzańskiego „Hubala” 1 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r., do godz. 15:00.

Pełna treść ogłoszenia o naborze »

­

źródło: BIP