Hrubieszów: Poszukiwany inspektor do spraw inwestycji i rewitalizacji

Urząd Miasta Hrubieszów ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw inwestycji i rewitalizacji.

Reklamy

Niezbędne wymagania stawiane wobec kandydatów to:

1) posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce na kierunku
budownictwo;

2) staż pracy min. 3 lata;

3) posiadanie obywatelstwa polskiego (pod warunkiem znajomości języka polskiego o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305);

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym;

7) nieposzlakowana opinia.

­

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy Prawo budowlane, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych;

2) znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji z zakresu działania archiwów zakładowych;

3) znajomość programów do kosztorysowania, projektowania.

­

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miasta Hrubieszów lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 8 listopada 2021 r.

­

Szczegóły ogłoszenia o naborze »

­

(info: BIP)


Zobacz też:

Hrubieszowianka „Diamentową Kobietą Zamościa” (WIDEO)

Hrubieszowianka „Diamentową Kobietą Zamościa” (WIDEO)