Hrubieszów: Poszukiwany inspektor ds. zamówień publicznych

Burmistrz Hrubieszowa ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zamówień publicznych. Dokumenty aplikacyjne można składać do 16 kwietnia.

Reklamy

Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) staż pracy min. 3 lata w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach podległych jst;

2) posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

Reklamy

3) posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz
obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na
zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe (prawomocnym wyrokiem sądu);

6) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym;

7) nieposzlakowana opinia;

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) wiedza i doświadczenie przy realizacji zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych;

2) znajomość ustawy o samorządzie gminnym;

3) znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

4) znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych;

5) wiedza w obszarze przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych,
w tym z Funduszy Europejskich, ich realizacji i rozliczania;

6) wiedza merytoryczna i praktyczna w obszarze funduszy unijnych i programów operacyjnych (m.in.
Regionalny Program Operacyjnym Województwa Lubelskiego);

7) umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy MS Office, poczta elektroniczna, Internet;

8) ukończone studia podyplomowe z zamówień publicznych, kursy i szkolenia związane z zakresem zadań na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów (pokój nr 1 na piętrze budynku przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r., do godz. 15:30.

Pełna treść ogłoszenia o naborze »

Zobacz też:

Hrubieszów: Nabór na wolne stanowisko w urzędzie miasta

Hrubieszów: Nabór na wolne stanowisko w urzędzie miasta

LubieHrubie na Instagramie