Hrubieszów: Poszukiwany inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji budowlanej i orzecznictwa.

Reklamy

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie

Ogłoszenie o naborze NR 44415 z dnia 13.03.2019 r.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów \ kandydatek na stanowisko inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji budowlanej i orzecznictwa.

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Hrubieszów

 

ADRES URZĘDU

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie 
ul. Plac Wolności 8 
22-500 Hrubieszów

 

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Inspektoratu i na terenie powiatu hrubieszowskiego. Wykonywanie czynności inspekcyjno- kontrolnych i przeprowadzanie wizji oraz oględzin na terenie powiatu hrubieszowskiego (w tym prowadzenie samochodu służbowego). Przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji. System pracy jednozmianowy.

 

ZAKRES ZADAŃ

prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo Budowlane

wykonywanie czynności inspekcyjno – kontrolnych w zakresie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz prawidłowości przebiegu procesu budowlanego w tym kontrole budów i obiektów budowlanych

przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych oraz innych pism urzędowych

prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu i kompetencji organu

inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe: 5 lat

uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

biegła umiejętność obsługi komputera,

prawo jazdy kat. B,

korzystanie z pełni praw publicznych oraz czynności prawnych,

nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

komunikatywność

samodzielność, rzetelność

umiejętność tworzenia pism urzędowych

biegła obsługa koputera

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

oświadczenie o wyrażęniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

dokument potwierdzający uprawnienia budowlane

prawo jazdy kat. b

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 12 kwietnia 2019 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie 
ul. Plac Wolności 8 
22-500 Hrubieszów

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie

Kontakt do inspektora ochrony danych: Ewa Górna e-mail:inspektor@cbi24.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie 
ul. Plac Wolności 8 
22-500 Hrubieszów 
tel. 084 696 2904

 

(PINB)