Hrubieszów: Program Rodzina 500+

Od 01.04.2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Realizacja zadań wynikających z ustawy odbywać się będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Reklamy


Druki wniosków będą wydawane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej począwszy od 17.03.2016r.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (z uwzględnieniem utraty i uzysku dochodu), w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 01.04.2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na w/w okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok 2014.

Za dochód należy rozumieć przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz dochody nieopodatkowane wymienione w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

Szczegółowe informacje dotyczące uzysku i utraty dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego lub po tym roku znajdują się, m.in. we wzorze wniosku o ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka, złożony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny;
2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje o:

– wysokości dochodu,
– wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
– wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
– wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
– wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

– zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
– prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
– orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
– inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Dokumentów, potwierdzających dochody rodziny nie dołącza się do wniosku, w przypadku gdy osoba, nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

1. utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – Portal Informacyjno–Usługowy EMP@TIA;
2. udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3. banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Wypełnione wnioski będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie począwszy od 01.04.2016 r.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu (84) 696 55 60.

Szczegółowe informacje dotyczące określenia zasad nabywania uprawnień do świadczenia wychowawczego, informator 500 PLUS, wzór wniosku oraz odpowiedzi na pytania zawarte są na stronie:

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodz…/rodzina-500-plus/

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
http://www.lublin.uw.gov.pl/program-rodzina-500

Ponadto, od 1 marca 2016 r. Lubelski Urząd Wojewódzki uruchomił infolinię dla mieszkańców województwa w sprawie realizacji rządowego Programu „Rodzina 500 plus”.

Infolinia jest aktywna od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1400 pod numerem telefonu (81) 74 24 240.

Druki do pobrania:

Wzór wniosku oraz załączników:
PDF: http://hrubieszow.naszops.pl/…/p…/wniosek-500-1457600017.pdf
DOCX: http://hrubieszow.naszops.pl/…/…/wniosek-500-1457600030.docx

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195)
http://hrubieszow.naszops.pl/…/pl…/ustawa-500-1457556788.pdf

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016r. poz. 214)
http://hrubieszow.naszops.pl/…/rozporzadzenie-500-145755681…

 

Więcej o programie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

 

źródło: UM Hrubieszów