Hrubieszów: Przebudowa chodnika przy Grabowieckiej

26 sierpnia, na nadzwyczajnej sesji, Rada Miasta podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Hrubieszowskiemu, która będzie polegała na realizacji robót przez Miejską Służbę Drogową przy przebudowie chodnika drogi powiatowej.

Reklamy

 

26 sierpnia, na nadzwyczajnej sesji, Rada Miasta podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Hrubieszowskiemu, w zakresie realizacji robót przez Miejską Służbę Drogową w Hrubieszowie, polegającej na przebudowie chodnika drogi powiatowej – ul. Grabowiecka.

Szacunkowa wartość robót wyniesie 1 600 złotych i zostanie sfinansowana z dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów.

 

W uzuasadnieniu do uchwały czytamy m.in.:

Gmina Miejska Hrubieszów w porozumieniu z Nadleśnictwem Strzelce oraz Powiatem Hrubieszowskim zamierza zrealizować zadanie inwestycyjne, polegające na przebudowie chodnika drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi powiatowej – ul. Grabowiecka.

Powyższe roboty będą realizowane przez Miejską Służbę Drogową przy użyciu materiałów budowlanych zakupionych przez Nadleśnictwo Strzelce. Wartość materiałów zakupionych przecz Nadleśnictwo wyniesie około 6 640 złotych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

Stosownie do ust. 2 tego przepisu gminy mogą udzielać pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego, w tym pomocy finansowej.

Ponadto przepis art. 216 ust. 2 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 220 tej ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia takiej pomocy jest umowa.

Przebudowywany chodnik jest w części położony na nieruchomości będącej w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg. Przebudowa chodnika ma na celu poprawę jego nawierzchni umożliwiającą bezpieczne przemieszczanie się mieszkańców Hrubieszowa oraz pracowników i interesantów Nadleśnictwa.

Biorąc powyższe pod uwagę niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Hrubieszowskiemu.

 

(info: UM Hrubieszów)