Hrubieszów: Przyjęto budżet miasta na 2020 rok

Rada Miasta uchwaliła 30 grudnia budżet Hrubieszowa na 2020 rok. Przyszłoroczny plan finansowy zakłada dochody na poziomie około 87 milionów złotych i wydatki w wysokości ponad 109 milionów.

Reklamy

 

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta ustalono w kwocie 87 030 893 zł, a łączną kwotę planowanych wydatków budżetu określono na 109 689 130 zł.

Planowany deficytu w wysokości 22 658 237 zł. miasto zamierza poryć ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 18 000 000 zł, z kredytów i pożyczek – 1 030 950 zł, a także z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 3 627 287 zł.

Planowane zadłużenie miasta na 31.12.2019 r. to kwota 16 996 000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym: kredyt w banku BGK na kwotę 3 996 000 zł, obligacje komunalne w banku PEKAO SA w wysokości 13 000 000 zł.

Przewidywany stan zadłużenia budżetu na 31.12.2020 r. to kwota 36 026 950 zł, co stanowi 41,4% planowanych dochodów budżetu w 2020 r.

 

Projekt budżetu Hrubieszowa na rok 2020 >>

 

Przed sesją, na scenie HDK, dzieci z hrubieszowskiej Trójki wystawiły Jasełka.

Tradycyjnie, ostatnia sesja w roku miała uroczysty charakter świąteczno – noworoczny. Zaproszeni goście, a wśród nich: duchowieństwo, służb mundurowych, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy urzędów i instytucji współpracujących z miastem, składając sobie życzenia, tradycyjnie podzielili się opłatkiem.

 

fot. lubiehrubie.pl

 

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: W nowy rok z nowym budżetem

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Opłatkowa sesja Rady Miasta. Budżet na rok 2018 uchwalony