Hrubieszów: Regulaminu korzystania z Krytej Pływalni „Fala”

Na dzisiejszej sesji, rada miasta podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Krytej Pływalni „Fala” w Hrubieszowie.

Reklamy

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej mają charakter aktów prawa miejscowego, a ich ustanawianie należy do wyłącznych kompetencji rady miejskiej.

W związku z planowanym uruchomieniem Krytej Pływalni „Fala” w Hrubieszowie, wprowadzony będzie uchwalony dziś przez radę miasta regulamin określający zasady i tryb korzystanie z obiektu użyteczności publicznej. Jego zapisy poniżej.

Reklamy

Planowany termin otwarcia pływalni – to 5 maja 2023 roku.


Regulamin korzystania z Krytej Pływalni „Fala” w Hrubieszowie

§ 1. Regulamin korzystania z Krytej Pływalni „Fala” w Hrubieszowie określa zasady i tryb korzystania z obiektu Krytej Pływalni „Fala” w Hrubieszowie, mieszczącego się w Hrubieszowie przy ul. Żeromskiego 29, zwany w dalszej części „regulaminem”.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Pływalni – należy przez to rozumieć obiekt Krytej Pływalni „Fala” w Hrubieszowie przy ul. Żeromskiego 29, będący własnością Gminy Miejskiej Hrubieszów;

2) użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z obiektu;

3) personelu – należy przez to rozumieć osoby obsługi obiektu;

4) ratowniku – należy przez to rozumieć osoby pełniące obowiązki ratownika, ubrane w odpowiedni strój;

5) grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć grupę użytkowników korzystających z Pływalni pod opieką i nadzorem opiekuna;

6) opiekunie grupy – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią, reprezentującą organizatora zajęć, odpowiedzialną za grupę zorganizowaną w trakcie pobytu na terenie Pływalni, zobowiązaną do stałej opieki, nadzoru nad uczestnikami swojej grupy;

7) hali basenowej – należy przez to rozumieć całe pomieszczenie zawierające niecki basenowe, część rekreacyjną oraz sauny.

§ 3. Obiekt jest udostępniany w dni powszednie, soboty, niedziele i święta w godzinach określonych przez zarządzającego.

§ 4. 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Pływalni są osoby posiadające ważne imienne karnety, bilety wstępu lub osoby, które nabyły prawo do korzystania na podstawie odrębnych umów, porozumień lub uzgodnień.

2. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu oraz do jego przestrzegania.

§ 5. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego.

§ 6. 1. Czas pobytu na Pływalni liczy się od momentu wejścia przez bramkę wejściową do momentu odczytania pamięci z paska z transponderem w kasie przy wyjściu.

2. Pasek z transponderem jest zwracany do okienka kasowego po wyjściu z przebieralni i uregulowaniu należności za dodatkowy czas przebywania na pływalni.

3. Uprawnienia do korzystania z ulg przysługują po okazaniu stosownych dokumentów.

§ 7. Wstęp na Pływalnię może być czasowo wstrzymany ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób przebywających na terenie obiektu.

§ 8. 1. Przy wejściu do szatni obowiązuje zmienne obuwie, dopuszczalne jest chodzenie boso.

2. Przed wejściem do wody (niecki basenowej, brodzika, jacuzzi lub sauny) użytkownicy zobowiązani są do skorzystania z natrysku.

3. Dzieci do lat 3 muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.

4. Osoby niepełnosprawne korzystające z Pływalni i poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim, zobowiązane są do zmiany wózka na wózek basenowy w strefie obsługi osób niepełnosprawnych.

§ 9. O wszystkich wypadkowych oraz sytuacjach, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub obsługę obiektu.

§ 10. Szczegółowe zasady korzystania z atrakcji i urządzeń Pływalni regulują stosowne instrukcje.

§ 11. 1. Opiekunowie grup zorganizowanych odpowiedzialni są za zachowanie podopiecznych w szatniach oraz na terenie hali basenowej.

2. Zajęcia w grupie zorganizowanej mogą prowadzić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

3. Jeden opiekun sprawuje nadzór nad grupą zorganizowaną liczącą nie więcej niż 15 osób.

§ 12. 1. Na Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględne podporządkowanie się dyspozycjom prowadzącego zajęcia oraz ratowników.

2. Rzeczy cudze, znalezione na terenie Pływalni należy przekazać osobom obsługi obiektu.

§ 13. Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania Pływalni należy zgłaszać do sekretariatu Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.


Regulamin korzystania z Krytej Pływalni „Fala” w Hrubieszowie – plik pdf »

źródło: UM Hrubieszów, fot. lubiehrubie


Zobacz też:

Hrubieszów: Rolnicy przedłużyli protest [WIDEO]

Hrubieszów: Rolnicy przedłużyli protest [WIDEO]


Zerknij na Instagram →