Hrubieszów: Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla nr 2 Polna

Sprawozdanie Zarządu Osiedla nr 2 Polna w Hrubieszowie z działalności w okresie od 14 maja do 31 grudnia 2015 roku.

Reklamy


Obecny Zarząd osiedla nr 2 Polna w Hrubieszowie został wybrany w dniu 14 maja 2015 roku i od tego czasu odbyły się 4 zebrania zarządu zgodnie z § 14 statutu osiedla i 2 zebrania samorządu mieszkańców zgodnie § 18 tegoż statutu.

Na pierwszym zebraniu zarządu w dniu 20 maja 2015 roku zaproponowano wydatkować posiadane środki finansowe w wysokości 800 (osiemset) złotych na zakup nagród rzeczowych na wsparcie imprez współorganizowanych z HSM im. St. Staszica w Hrubieszowie w równych częściach po 200 (dwieście) złotych na:

a) Dzień Dziecka i Powitanie Wakacji w 2015 roku,

b) Piknik Rodzinny,

c) Rajd Rowerowy,

d) Mikołajki.

Na tym zebraniu Zarząd postanowił kontynuować działania podjęte przed wielu laty w zakresie remontu chodnika przy ulicy Polnej w Hrubieszowie. Na poparcie dołączono do protokołu z zebrania około 50 podpisów zebranych przez Jana Królewicza, Reginalda Kawalca i Tomasza Wojciecha Antoniuka. Zadanie zaproponowano skoordynować z gminą miejską na wspólnym posiedzeniu radnych miejskich i powiatowych. Wnioskowano też o budowę osiedlowego placu zabaw przy ulicy Polnej obok HSM.

 

Na drugim zebraniu Zarządu w dniu 2 lipca 2015 roku był obecny zaproszony Michał Miścior, radny Rady Powiatu w Hrubieszowie, który zobowiązał się wspierać w Radzie Powiatu i u Pana Starosty Hrubieszowskiego nasze działania w zakresie remontów dróg i chodników przy ulicy Polnej i Listopadowej. Na tym zebraniu rozmawiano także o drogach powiatowych na terenie miasta, które należy najpierw doprowadzić do należytego stanu, a potem przekazać dla miasta. Na zakończenie zabrania dyskutowano też o budowie placu zabaw poprzez Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie, które mogłoby ubiegać się o 80% dofinansowanie z LGD na wiosnę 2016 roku.

 

Na trzecim zebraniu w dniu 19 sierpnia 2015 roku Zarząd podjął uchwałę nr1 z tegoż dnia, że przeznacza posiadane środki finansowe w wysokości 800 (osiemset) złotych w równych częściach po 200 (dwieście) złotych na następujące imprezy współorganizowane z HSM w 2015 roku:

a) Zakończenie Wakacji i Piknik Rodzinny,

b) Rajd Rowerowy,

c) Mikołajki dla dzieci.

Z tych imprez rajd rowerowy nie doszedł do skutku. W tym dniu podjęto też uchwałę o dofinansowaniu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie na kontynuację robót związanych z remontem chodnika przy ulicy Polnej, całej ulicy Polnej i parkingów na Polnej i Listopadowej w 2016 roku i latach następnych. Ustalono, że 1 września 2015 roku odbędzie się zebranie mieszkańców osiedla nr 2 Polna. Po zebraniu przyjęto w dniu 2 września 2015 roku kserokopię wniosku do Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 19 sierpnia 2015 roku wraz z podpisami, który przygotowali mieszkańcy ulicy Konwaliowej, Tulipanowej i Storczykowej w sprawie budowy drogi utwardzonej z odwodnieniami.

 

Na zebraniu mieszkańców Osiedla Polna w dniu 1 września 2015 roku podjęto 3 uchwały w następujących sprawach:

1. Zabezpieczenie środków w budżecie miasta na dofinansowanie Starostwa Powiatowego w 2016 roku i latach następnych na remonty chodnika, parkingów i drogi przy ulicy Polnej i Listopadowej.

2. Zwiększenie dotacji na działalność statutową Osiedla Polna do kwoty 1500 (jeden tysiąc pięćset) złotych.

 

W dniu 14 września 2015 roku Zarząd Osiedla Polna wnioskował pisemnie do Burmistrza Miasta o zorganizowanie spotkania wszystkich dostawców wody w celu ustalenia sposobu jej rozliczania podobnie jak i ścieków.

 

W dniu 26 listopada 2015 roku Zarząd Osiedla Polna wyraził swoje zaniepokojenie w sprawie braku zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miejskim na 2016 rok na remonty dróg, chodników i parkingów przy ulicy Polnej i Listopadowej w roku 2016 i latach następnych. Zaproponowano zorganizowanie wspólnego zebrania w dniu 1 grudnia 2015 roku w tych sprawach przez Zarząd Osiedla Polna, Kolejarz i Piłsudskiego. Na wspólnym zebraniu samorządów mieszkańców Polna, Kolejarza i Piłsudskiego zebrani w dniu 1 grudnia 2015 roku mieszkańcy poparli wcześniejsze wnioski związane z uchwałami dotyczącymi kontynuacji zadań w zakresie remontów dróg i chodników przy ulicy Polnej i Listopadowej w roku 2016 i latach następnych.

 

Reginald Kawalec

Marian Cisło

Jan Królewicz

Józef Pogwizd

Tomasz Wojciech Antoniuk