Hrubieszów: Sprawozdanie Zarządu osiedla Polna z działalności w 2017 roku

Przedstawiamy sprawozdanie Zarządu osiedla Polna z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Reklamy

 

Sprawozdanie Zarządu Osiedla nr 2 POLNA w Hrubieszowie

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

 

Zarząd osiedla nr 2 POLNA w Hrubieszowie w 2017 roku odbył 4 zebrania zarządu osiedla i 2 zebrania samorządu mieszkańców.

 

Na pierwszym zebraniu Zarządu w dniu 10 stycznia 2017 roku Przewodniczący przedstawił zebranym informację o tym,że w sprawie wnioskowanego przez Zarząd Osiedla POLNA przedsięwzięcia o dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego remontu na całej długości parkingów i drogi przy ulicy Polnej w roku 2017 i latach następnych, Rada Miejska przeznaczyła 20 tysięcy złotych i tyle samo da Starostwo w br..

Ponadto Przewodniczący poinformował, że w tym roku rusza I budżet obywatelski i od 16 lutego 2017 roku można zgłaszać pomysły do Urzędu Miasta w Hrubieszowie.

 

Na drugim zebraniu Zarządu w dniu 20 lutego 2017 roku Tomasz Wojciech Antoniuk zapoznał uczestników z protokołem z zebrania mieszkańców Osiedli:POLNA,KOLEJARZ i PIŁSUDSKIEGO z dnia16.01.2017 rok,który został przygotowany przez Dariusza Kuśmirka pracownika Urzędu Miasta w Hrubieszowie.Następnie w głosowaniu jawnym został on przyjęty bez uwag. Przygotowano wniosek do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie w którym zarządy osiedli POLNA,KOLEJARZ i PIŁSUDSKIEGO proszą starostę hrubieszowskiego o zabezpieczenie środków na opracowanie kompleksowego planu remontów ulicy i chodnika na Polnej w 2017 roku i latach następnych oraz utworzenia w ulicy Polnej i Piłsudskiego aktywnych przejść dla pieszych.

Następnie Przewodniczący przypomniał zebranym,że w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie od 16 lutego 2017 roku przyjmowane są zgłoszenia przedsięwzięć na I budżet obywatelski na który mieszkańcy zgłosili już takie pomysły jak:

a) zakup kolorowych pojemników na śmieci dla każdych dwóch bloków,

b) zakup i instalacja progów zwalniających przy bloku Polna 25,

c) zakup i rozmieszczenie domków dla wolno żyjących kotów,

d) zakup ławek i rozmieszczenie ich na całym osiedlu,

e) poprawa terenów rekreacji na osiedlu,

f) dodatkowe miejsca parkingowe,

g) instalacja oświetlenia na osiedlu,

h) zakup i rozmieszczenie karmników dla ptaków,

i) zakup i ustawienie pojemników na psie odchody,

j) zakup i instalacja monitoringu na Osiedlu,

 

Na trzecim zebraniu w dniu 25 maja 2017 roku Tomasz Wojciech Antoniuk poinformował uczestników, że ramach wykorzystania środków finansowych Zarząd Osiedla proponuje wydatkować środki w wysokości 800 złotych na zakup nagród rzeczowych i wsparcie organizacji imprez organizowanych przez HSM im.St.Staszica w Hrubieszowie.

Wśród proponowanych przedsięwzięć jest:

a) Powitanie Wakacji w czerwcu 2017 roku,

b) Piknik Rodzinny i Otwarcie Placu Zabaw na osiedlu POLNA w październiku 2017 roku,

c) Rajd Rowerowy w okresie wakacji 2017 roku,

d) Mikołajki dla dzieci w grudniu 2017 roku,

Na poszczególne przedsięwzięcia proponujemy przeznaczyć średnio po 200 złotych, które zostaną wydatkowane na podstawie faktur lub rachunków. Na tą okoliczność Zarząd osiedla podjął uchwałę nr 1 z dnia 25 maja 2017 roku.

W dalszej części zebrania Tomasz Wojciech Antoniuk przypomniał temat remontu chodnika przy ulicy Polnej w Hrubieszowie,który to temat jest znany panu Staroście Hrubieszowskiemu od lat jako właścicielowi drogi i zarządcy,żeby niezwłocznie podjął niezbędne działania.W tej sprawie radny Tomasz Wojciech Anntoniuk w dniu 27.03.2017 roku złożył do Starosty Hrubieszowskiego interpelację o uregulowanie stanu prawnego powyższej drogi na odcinku działki 864/52 i 864/54,które stanowią własność gminy miejskiej w użytkowaniu wieczystym HSM w Hrubieszowie.Na najbliższym zebraniu w czerwcu 2017 roku członkowie spółdzielni zdecudują co w tej sprawie.

Następnie na okoliczność budowy parkingu i drogi dojazdowej przy ulicy Polna 10 przewodniczący powiadomił zebranych,że w tej sprawie w maju 2017 roku,będzie zawarte porozumienie pomiędzy Komitetami Blokowymi,gminą miejską,MSD,a radnymi Marianem Cisło i Tomaszem Wojciechem Antoniukiem.

W merytorycznej dyskusji udział wzięli obecni członkowie Zarządu Osiedla nr 2 POLNA w Hrubieszowie,zwracając dodatkowo uwagę na problem oznakowaniu na osiedlu,które przyczynia się do uszczuplenia budżetu wielu mieszkańców.Dlatego Zarząd wnioskuje o zmianę oznakowania przez gminę miejską.Powyższy problem był zgłaszany poprzez interpelację radnego Tomasza Wojciecha Antoniuka i Mariana Cisło oraz Wspólnotę Mieszkaniową.

 

Na czwartym zebraniu w dniu 7 września 2017 roku Tomasz Wojciech Antoniuk poinformował zebranych,że będzie tworzony budżet miejski na 2018 rok i poszczególne zarządy osiedlowe mogą zgłaszać propozycje i trzeba zastanowić się nad zadaniami,które mogłyby się znaleźć w tym budżecie.

W odpowiedzi zebrani powiedzieli,że podtrzymują wcześniej zgłoszone propozycje do których należą przede wszystkim:

a) budowa placu zabaw w osiedlu POLNA,który będzie zlokalizowany na działce miejskiej na wskazanym wcześniej terenie koło biurowca HSM i bloku Polna 10.Całe zadanie może być wspólnie realizowane z samorządem osiedla KOLEJARZ.

b) podjęcie niezbędnych kroków w celu budowy chodnika wzdłuż całej ulicy Polnej. Za tymi działaniami Przedwodniczący zebrał 230 podpisów (29.02.2016r.),a remont chodnika przy ulicy Polnej znalazł się w nowej strategii rozwoju miasta Hrubieszowa.Natomiast Burmistrz Miasta Hrubieszowa po interpelacji Tomasza Wojciecha Antoniuka w dniu 30 czerwca 2017 roku na sesji Rady Miejskiej,skierował zapytanie do HSM w Hrubieszowie o przewidywane działania w sprawie wymienionych działek.Na najbliższym zebraniu we IX lub X 2017 roku członkowie spółdzielni zdecydują co w tej sprawie.Jeżeli HSM zrezygnuje z tych działek to remont ulicy Polnej odbędzie się,jeżeli nie to inwestycja nie może być zrealizowana.

c) aktualizacja dokumentacji i podjęcie budowy sali gimnastycznej przy ZSM nr 1 w w Hrubieszowie.

d) zwiększenie budżetu Osiedla POLNA na 2018 rok do kwoty 1500 (jeden tysiąc pięćset) złotych.

e) osuszenie lub wykopanie studzienki odprowadzającej wodę z nowego parkingu osiedlowego przy bloku Polna 10 w miejscu stanowiącym własność gminy miejskiej w Hrubieszowie (od strony lecznicy dla zwierząt pana Perehubki).

f) remont chodnika przy ulicy A.Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z ulicą J.Piłsudskiego.

 

Ponadto Zarząd Osiedla POLNA wystąpił w dniu 7 listopada 2017 roku do Zarządu HSM im.Stanisława Staszica w Hrubieszowie z uprzejmą prośbą do Zarządu HSM im.St.Staszica w Hrubieszowie o rozważenie możliwości pokrycia kosztów pomiaru gedezyjnego działek 864/54 i 864/52 położonych w obrębie Śródmieścia,jednostki ewidencyjnej Hrubieszów miasto stanowiących chodnik zlokalizowany przy ulicy POLNEJ w Hrubieszowie.

Z dotychczasowej kilku letniej korespondencji prowadzonej ze Starostwem Powiatowym w Hrubieszowie wynika,że jest ono gotowe pokryć koszty wyżej wymienionej czynnośći po wystawieniu faktury przez HSM im.St.Staszica w Hrubieszowie.

Szeroko pojęty interes publiczny i społeczny przemawia za podjęciem bardzo konkretnych działań,które przyczynią się do:

1. Oszczędności w wydatkach HSM za koszty użytkowania wieczystego wyżej wyminionych czynności,a przez to oszczędności wszystkich korzystających z zasobów HSM.

2. Poprawy jakości ciągu pieszego,który zostanie wremontowany za środki przeznaczone na ten cel przez Radę Miejską i Radę Powiatową w Hrubieszowie w wysokości 40 tysięcy złotych w tym roku a docelowo jeszcze 150 tysięcy złotych w latach następnych.

3. Spełnienie oczekiwań pieszych poruszających się tym chodnikiem w tym wielu członków HSM w Hrubieszowie.Z uwagi na upływający cenny czas,proszę o niezwłoczną odpowiedź,która pozwoli wykorzystać zabezpieczone środki samorządowe i przychylność władz miasta i powiatu.

Za co Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie zapłaci. W związku z brakiem działań przez HSM im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie Starosta Hrubieszowski skierował wniosek do Wojewody Lubelskiego o uregulowanie stanu prawnego powyższych działek,co planuje się sfinanlizoiwać poztywnie na wiosnę 2018 roku,żeby jak najszybciej podjąć budowę chodnika i miejsc parkingowych przy ilicy Polnej w Hrubieszowie.

Na zebraniu samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 2 „POLNA”, Osiedla Nr 8 „KOLEJARZ”, Osiedla Nr 9 „PIŁSUDSKIEGO” w Hrubieszowie, odbytego w dniu 16 stycznia 2017 roku w lokalu Spółdzielczego Klubu Kultury „SŁONECZKO” przy ul. Polnej 19 omawiano opracowano wniosek do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie w którym zarządy osiedli POLNA,KOLEJARZ i PIŁSUDSKIEGO, proszą starostę hrubieszowskiego o zabezpieczenie środków na opracowanie kompleksowego planu remontów ulicy i chodnika na Polnej w 2017 roku i latach następnych oraz utworzenia w ulicy Polnej i Piłsudskiego aktywnych przejść dla pieszych.

Następnie Przewodniczący przypomniał zebranym,że w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie od 16 lutego 2017 roku przyjmowane są zgłoszenia przedsięwzięć na I budżet obywatelski.

Na zebraniu samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 2 „POLNA”, Osiedla Nr 8 „KOLEJARZ”, Osiedla Nr 9 „PIŁSUDSKIEGO” w Hrubieszowie, odbytego w dniu 7 września 2017 roku w lokalu Spółdzielczego Klubu Kultury „SŁONECZKO” przy ul. Polnej 19 przyjęteo wnioski: 

  1. Zabezpieczyć środki w budżecie miasta na 2018 roku na przebudowę, remont chodnika przy ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Kolejową.

  2. Zeskanować i zaprezentować, na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów, projekty wszystkich placów zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla „POLNA”, „KOLEJARZ” i „PIŁSUDSKIEGO”.

  3. Zlokalizować przejście aktywne dla pieszych na ulicy Józefa Piłsudskiego naprzeciwko marketu Stokrotka.

  4. Zabezpieczyć środki w budżecie miasta na 2018 roku na przebudowę, remont chodnika przy ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną w stronę ul. Józefa Piłsudskiego.

  5. Zabezpieczyć środki na budowę zatoczek parkingowych i bezpiecznych przejść dla pieszych i dzieci na ulicy Listopadowej.

  6. W budżecie na przyszły rok, zabezpieczyć środki na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1.

  7. Zwiększyć budżet poszczególnych Zarządów Osiedli do wysokości 1.500,00 zł na 1 rok.

  8. Zabezpieczyć środki na deratyzację.

  9. Zwrócić uwagę aby w ramach prowadzonej działalności, na obsługiwanym terenie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie okresowo dezynfekowało pojemniki na odpady.

 

Przewodniczący

Samorządu Osiedla nr 2 POLNA w Hrubieszowie

Tomasz Wojciech Antoniuk