20 czerwca 2024

Hrubieszów: Uchwała w sprawie założenia cmentarza komunalnego [ZDJĘCIA]

Na najbliższej sesji, miejskim radnym poddana zostanie pod głosowanie uchwała w sprawie założenia cmentarza komunalnego.

Reklamy

Zgodnie z projektem, na mocy uchwały – postanawia się o założeniu cmentarza komunalnego na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Cmentarz zostanie założony przy ul. Nowej, na działce nr 1969/6, obręb 0144 Podgórze w Hrubieszowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hrubieszów, objętej Księgą Wieczystą Nr ZA1H/00032684/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Hrubieszowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Reklamy

­

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawione przez władze miasta:

Zgodnie z art.1 ust. 1i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947), zakładanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy a o założeniu cmentarza komunalnego decyduje Rada Gminy po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego.

Reklamy

Założenie cmentarza komunalnego jest uzasadnione potrzebami gminy i względami społecznymi. Na terenie istniejącego cmentarza parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Ducha Świętego w Hrubieszowie zaczyna brakować miejsc pozwalających na zapewnienie godziwego i zgodnego z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych pochówku.

Gmina Miejska Hrubieszów jest właścicielem działki nr 1969/6, obręb 0144 Podgórze w Hrubieszowie, która zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa – Gródecka Południe zatwierdzonym Uchwałą LI/469/2010 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku ( Dz.Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 9 lipca 2010 roku, Nr 77, poz.1461) działka 1969/6 w Hrubieszowie oznaczona symbolem 16 ZC – teren cmentarza komunalnego ze strefą ograniczonego użytkowania 50,0 m w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących i przechowujących żywność. Zachować warunki wynikające z przepisów w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok.

Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie decyzją nr ONS-ZN.700.1.8.2021 z dnia 12.07.2022 r. wyraził zgodę na założenia cmentarza komunalnego na działce nr 1969/6, obręb 0144 Podgórze w Hrubieszowie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.

­

Projekt uchwały »

­


ZDJĘCIA:

­

źródło: UM Hrubieszów, fot. lubiehrubie


Zobacz też:

Hrubieszów: Kryta pływalnia tylko za szybą? [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Kryta pływalnia tylko za szybą? [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →