Hrubieszów w liczbach – ludność

3 lipca na sesji Rady Miasta, odbyła się debata nad Raportem o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2019, przedstawionym przez Burmistrza Miasta.

Reklamy

Jednym z działów przedstawionych w raporcie są aktualne informacje o ludności miasta. Oto one:

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów wyniosła wg stanu na 31 grudnia 2019 roku 17 290 osób, z czego 53% stanowiły kobiety, a 47% mężczyźni.

Liczba mieszkańców systematycznie ulega obniżeniu – ich liczba z końca 2019 roku w stosunku do roku 2018 obniżyła się o 277 osoby, a porównując do 2010 roku spadła o 1709 osób. W ciągu ostatnich 10 lat obniżyła się o 9 %.

Średni wiek mieszkańców miasta to 42,3 lata. Zdecydowana większość mieszkańców jest w wieku produkcyjnym, ich liczba kształtuje się na poziomie 62,4 % ogółu mieszkańców. Wiek przedprodukcyjny dotyczy 13 % mieszkańców, a poprodukcyjny 24,6%. Najliczniejszą grupą wiekową są mieszkańcy w wieku produkcyjnym, następnie w wieku poprodukcyjnym, a najniższy procent stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym.

Liczba bezrobotnych w roku 2019 według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, kształtowała się na poziomie 928 osób. 51,08 % stanowili bezrobotni mężczyźni, natomiast 48,92% to kobiety.