Hrubieszów w świątecznej szacie

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W konkursie zostaną wyłonione posesje i balkony o najatrakcyjniejszym zewnętrznym wystroju bożonarodzeniowym, które przez to przyczyniają się do kształtowania pozytywnego wizerunku Hrubieszowa.

***

Burmistrz Miasta Hrubieszów ogłasza konkurs pod nazwą „Hrubieszów w świątecznej szacie 2009”.

W konkursie zostaną wyłonione posesje i balkony o najatrakcyjniejszym zewnętrznym wystroju bożonarodzeniowym, które przez to przyczyniają się do kształtowania pozytywnego wizerunku Hrubieszowa.

W ocenie pod uwagę będą brane przede wszystkim: ogólne wrażenie estetyczne, zastosowanie elementów wystroju nawiązujących do polskiej tradycji bożonarodzeniowej, dostosowanie wystroju do architektury i zieleni, starania użytkownika niezależnie od poniesionych nakładów materialnych.

Do udziału zaprasza się osoby fizyczne będące użytkownikami posesji indywidualnych albo balkonów w budownictwie wielorodzinnym. Do dnia 18 grudnia 2009r. można zgłaszać do konkursu swoje posesje i balkony, w Urzędzie Miasta Hrubieszów lub przewodniczącym właściwych samorządów mieszkańców. W konkursie mogą zostać również uwzględnione posesje i balkony, które nie zostaną zgłoszone, ale ich wystrój będzie się wyróżniał.

Zasady konkursu określa regulamin.

Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Hrubieszów.

***

REGULAMIN
konkursu „Hrubieszów w świątecznej szacie 2009”

I. Zasady ogólne.

§ 1. Konkurs przeprowadza się w dwóch kategoriach:
• posesji osób fizycznych,
• balkonów.

§ 2.1. W konkursie mogą brać udział użytkownicy wszystkich posesji osób fizycznych i balkonów, znajdujących się na terenie miasta Hrubieszów.
2. Kategoria balkonów dotyczy tylko tych, które znajdują się w budynkach wielorodzinnych.

§ 3. 1.Celem konkursu będzie wyłonienie posesji i balkonów mających najatrakcyjniejszy zewnętrzny wystrój bożonarodzeniowy.
2. W ramach konkursu ocenia się wkład w kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta.

II. Przebieg konkursu.

§ 4. 1. Użytkownicy nieruchomości i balkonów mogą, w terminie do dnia 18 grudnia 2009r., zgłaszać chęć udziału w konkursie Burmistrzowi Miasta Hrubieszów lub przewodniczącym zarządów samorządów mieszkańców poszczególnych osiedli.
2. Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko użytkownika, jego miejsce zamieszkania oraz adres posesji zgłoszonej do konkursu – w przypadku posesji, lub imię i nazwisko użytkownika oraz adres jego zamieszkania – w przypadku balkonu. W przypadku, gdy użytkownikiem posesji lub balkonu jest małżeństwo, należy podać dane obojga małżonków.

§ 5. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Hrubieszów. W skład tej komisji wejdą przewodniczący zarządów samorządów mieszkańców poszczególnych osiedli i pracownicy Urzędu Miasta Hrubieszów.

§ 6. 1. Podstawą oceny będą wyniki przeglądu posesji i balkonów dokonanego przez komisję, o której mowa w § 5.
2. Przegląd ten zostanie przeprowadzony, w okresie od dnia 28 grudnia 2009r., do dnia 08 stycznia 2010r.
3. Przeglądem zostaną objęte wszystkie posesje i balkony zgłoszone do konkursu w trybie określonym w § 4 oraz posesje i balkony niezgłoszone przez użytkowników, a uwzględnione podczas przeglądu przez komisję, o której mowa w § 5.
4. Podczas przeglądu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna wspomagająca dokonanie oceny oraz służąca do zaprezentowania laureatów konkursu.

§ 7. W wyniku przeglądu komisja dokona wyboru 10 posesji osób fizycznych oraz 10 balkonów z najatrakcyjniejszym wystrojem świątecznym i określi laureatów zajmujących miejsca: I, II, III, IV i V.

III. Kryteria oceny wystroju bożonarodzeniowego posesji i balkonów.

§ 8. Oceny wystroju bożonarodzeniowego posesji i balkonów dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:
a) ogólne wrażenie estetyczne,
b) zastosowanie elementów wystroju nawiązujących do polskiej tradycji bożonarodzeniowej,
c) dostosowanie wystroju do architektury i zieleni,
d) ocena starań użytkownika niezależnie od poniesionych nakładów materialnych,
e) utrzymanie czystości i porządku na posesji, w tym utrzymanie zimowe,
f) zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa dekoracji,

IV. Nagrody, wyróżnienia i oficjalne rozstrzygnięcie konkursu.

§ 9. Burmistrz Miasta Hrubieszowa ufunduje nagrody dla użytkowników posesji osób fizycznych i balkonów, które zajęły: I, II, III, IV i V miejsca oraz uhonoruje dyplomami wyróżnień użytkowników 10 najlepszych posesji i balkonów.

§ 10.1. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu styczniu 2010r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów.
2. W ramach rozstrzygnięcia nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień, o których mowa § 9.

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009