27 września 2023

Hrubieszów: Zmiany w systemie gospodarki odpadami

Od 1 stycznia 2021 roku wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Hrubieszów są zobowiązani prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Reklamy

Z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie wszedł nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów”, przyjęty przez hrubieszowską radę miasta na sesji w lipcu ubiegłego roku.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej
Hrubieszów, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów.

Reklamy

Znajdują się w nim m.in. informacje na temat obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z gospodarką odpadami i segregacją śmieci, opisane są rodzaje pojemników, procedury związane z odpadami nietypowymi i wielkogabarytowymi, obowiązki związane z utrzymaniem czystości na terenie posesji, utrzymaniem zwierząt, myciem i naprawą aut.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Reklamy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów

***

Od 1 stycznia 2021 roku wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Hrubieszów są zobowiązani prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub w workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych:

  • dla papieru, tektury i odpadów opakowaniowych z papieru należy stosować pojemnik lub worek koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier”;
  • dla metali należy stosować pojemnik lub worek koloru żółtego oznaczony napisem „Metale”;
  • dla tworzyw sztucznych należy stosować pojemnik lub worek koloru żółtego oznaczony napisem „Tworzywa sztuczne”;
  • dla odpadów opakowaniowych wielomateriałowych należy stosować pojemnik lub worek koloru żółtego oznaczony napisem „Opakowania wielomateriałowe”;
  • dla szkła oraz odpadów opakowaniowych ze szkła należy stosować pojemnik lub worek koloru zielonego oznaczonego napisem „Szkło”;
  • dla bioodpadów należy stosować pojemnik lub worek koloru brązowego oznaczony napisem „Bio”;
  • dla popiołu należy stosować pojemnik lub worek koloru szarego oznaczony napisem „Popiół”;
  • dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych należy stosować pojemnik koloru czarnego oznaczony napisem „Zmieszane odpady komunalne”.

Wystudzony popiół paleniskowy wrzucamy do worków koloru szarego. Nie wrzucamy do pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2021 roku zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia została ustalona Uchwałą nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie i wynosi 1,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Aby skorzystać z w/w zniżki należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto właściciele nieruchomości zobowiązani są do trwałego oznakowania pojemników numerem nieruchomości.

Wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Zmiany zgłaszamy poprzez złożenie deklaracji.

Druk deklaracji obowiązujący od 01.01.2021 r.


Zobacz też:

Hrubieszów: Częściowe zwolnienie z opłat za śmieci dla kompostujących bioodpady

Hrubieszów: Częściowe zwolnienie z opłat za śmieci dla kompostujących bioodpady