Hrubieszów: Zwolnienia i przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Reklamy

 

Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Na mocy podjętej uchwały, zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w zakresie:

1) przygotowywania i podawania posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A);

2) prowadzenia usług związanych z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30);

3) prowadzenia usług związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);

4) prowadzenia usług związanych z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z);

5) prowadzenia usług związanych z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z);

6) prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 z późn. zm.).

Zwolnienie z podatku od nieruchomości obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Przedłużono również terminy płatności rat podatku od nieruchomości w 2020 r. przedsiębiorcom w ten sposób, że terminy płatności rat podatku od nieruchomości przypadające w maju i czerwcu 2020 r. przedłuża się do 30 września 2020 r.

Prawo do zwolnienia lub przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości dotyczy podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 

W uzasadnieniu do podjętej uchwały czytamy:

Przedmiotowa uchwała jest elementem pakietu wsparcia dla przedsiębiorców posiadających nieruchomości związane z działalnością gospodarczą na terenie miasta Hrubieszowa w celu przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego wywołanego koronawirusem.

W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach.

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Kompetencja do podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 15p oraz 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

W związku z powyższym, proponuje się zwolnienie z podatku od nieruchomości za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. oraz przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości przypadające w maju i czerwcu 2020 r. do 30 września 2020 r. dla wskazanych przedsiębiorców w uchwale Rady Miejskiej w Hrubieszowie, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

Pełna treść uchwały >>