Hrubieszowska Ślizgawka

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Młodzieżowa Rada Miasta Hrubieszowa ogłaszają Konkurs „HRUBIESZOWSKA ŚLIZGAWKA”. Celem Konkursu jest wykonanie lodowiska dla mieszkańców miasta Hrubieszowa i upowszechnianie sportów zimowych.

Dla najlepszych wartościowe nagrody pieniężne i rzeczowe:
– I miejsce 500 zł
– II miejsce 300 zł
– III miejsce 200 zł
oraz sprzęt sportowy

START KONKURSU – 12 STYCZNIA 2009

***

Regulamin Konkursu „HRUBIESZOWSKA ŚLIZGAWKA”

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Osoba biorąca udział w niniejszym konkursie zwana dalej Uczestnikiem akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
1.2. Organizatorami Konkursu są Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Młodzieżowa Rada Miasta – zwani dalej Organizatorem
1.3. Celem konkursu jest wybór najlepszego lodowiska zorganizowanego na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.
1.4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, instytucje, placówki oświatowe.
1.5.Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów www.miasto.hrubieszow.pl.

***

2. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY ZGŁOSZEŃ

2.1. Konkurs trwa od 12.01.2009 do 28.02.2009.
2.2. Podstawą udziału w Konkursie jest zorganizowanie lodowiska, ślizgawki o powierzchni nie mniejszej niż 25 m2. Przy ocenie brane będą pod uwagę kryteria dodatkowe.
2.3. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@miasto.hrubieszow.pl

w trakcie trwania Konkursu.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika, adres, opis i zdjęcia w celu udokumentowania podjętych działań.

***

3.NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1. Nagrody są przyznawane w drodze głosowania jury konkursu w składzie:
1. Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta ¬– Marek Kowalczuk
2. Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta – Zofia Micha
3. Sekretarz Miasta – Marek Watras
4. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Szymon Patkowski
3.2. Jury przy ocenie bierze pod uwagę
1. Zgodność z Regulaminem
2.Kryteria dodatkowe: zapewnienie bezpieczeństwa i opieki, programu zabaw, rozgrywek sportowych, muzyka i inne.
3. Pomysłowość
3.3.Nagrodami w Konkursie jest sprzęt sportowy. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca nagrodami o wartości I miejsce 500 zł, II miejsce 300 zł, III miejsce 200 zł.

***

4.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin dostępny na stronie internetowej www.miasto.hrubieszow.pl.
4.2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z Konkursem i promocji miasta.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie bez powiadomienia o tym Uczestników.

LubieHrubie – Hrubieszow