Hrubieszowski Staszic w rankingu Perspektywy 2022 (ZDJĘCIA)

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zajmuje 38 miejsce w rankingu wojewódzkim, wyprzedzając tym samym pozostałe szkoły średnie w powiecie i jako jedyne zdobyło prestiżowy Znak Jakości Szkoły – brązową odznakę.

Reklamy

Internetowy portal edukacyjny „Perspektywy” po raz dwudziesty czwarty opublikował Ranking Liceów i Techników. Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Kapituła analizuje i ocenia wszystkie szkoły ponadpodstawowe w Polsce obligatoryjnie, nie wymagana jest więc zgoda szkoły na udział w klasyfikacji.

Według Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 najlepszą placówką licealną w Polsce okazało się XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie. W województwie lubelskim pierwszą lokatę zajęło I Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie.

Reklamy

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zajmuje 38 miejsce w rankingu wojewódzkim wyprzedzając tym samym pozostałe szkoły średnie w powiecie i jako jedyne zdobyło prestiżowy Znak Jakości Szkoły – brązową odznakę, potwierdzającą przekazywane przez nas wysokie wartości edukacyjne. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Staszica ma prawo do używania w 2022 roku tytułu honorowego „Brązowej” Szkoły 2022 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

­

Sukcesy w olimpiadach 25%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 43 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, z części pisemnej egzaminu zawodowego lub/i były finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2020/2021 oraz 18 międzynarodowych olimpiad, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół średnich. Olimpiady zostały podzielone na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe. Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą dwa. Suma tych dwóch elementów została pomnożona przez pierwiastek z liczby olimpiad, w których szkoła odniosła sukces. W przypadku olimpiad międzynarodowych pod uwagę brana była suma wszystkich sukcesów (zdobytych medali i wyróżnień) i mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła uzyskała medal lub wyróżnienie. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich zostały odniesione do liczby uczniów w szkole.

­

Matura z przedmiotów obowiązkowych 30%

Wskaźnik uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języków obcych. W kryterium matury z przedmiotów obowiązkowych zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej oraz matury zdawanej na arkuszach niestandardowych. Maturzyści zdający maturę na arkuszach niestandardowych nie są uwzględniani zarówno w wynikach średnich szkoły, jak i w liczbie absolwentów.

­

Matura z przedmiotów dodatkowych 45%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów mnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

­

Ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa średniego. Jego adresatami są przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i ich rodzice, którzy już w czerwcu muszą podjąć ważną, życiową decyzję – wybrać najbardziej odpowiednią szkołę ponadpodstawową.

Przedstawiony powyżej rezultat potwierdza wysoki poziom utrzymywany w „STASZICU” od ponad stu lat. Zapewniamy bowiem młodym ludziom wszechstronny rozwój, umożliwiając im odnajdowanie i pielęgnowanie pasji oraz zdobycie starannego wykształcenia. Dbamy, by każdy uczeń czuł się doceniany za swoją pracę oraz widział celowość podejmowanych działań, które przyniosą mu w przyszłości wymarzone studia wyższe i satysfakcjonującą drogę zawodową. 

Po raz kolejny potwierdza się fakt, że STASZIC jest gwarantem udanego startu w dorosłość.

Ranking Perspektywy 2022:

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-lubelski

­

(info i fot. LO Staszic)


Zobacz też:

Stypendyści Marszałka Województwa Lubelskiego z hrubieszowskiego Staszica (ZDJĘCIA)

Stypendyści Marszałka Województwa Lubelskiego z hrubieszowskiego Staszica (ZDJĘCIA)


LubieHrubie na Instagramie