II Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

Na dzień 29 marca 2007 r. na godz. 10:00 zwołano II Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1.

Reklamy

br />Proponowany projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, przekazanych na rzecz gminy, będących dotychczas w posiadaniu PKP lub PKP S.A. oraz przekazania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z tych domów.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków: za wysługę lat , motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały

11. Zakończenie obrad.