Informacja dotycząca podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej

Burmistrz Miasta Hrubieszowa wraz z PGKiM Sp. z o.o. w dniu 25 września 2012 roku, o godzinie 13.00 (sala konferencyjna Urzędu Miasta) zaprasza Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące zamiaru przystąpienia do programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Reklamy

W ramach programu NFOŚiGW dofinansuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej – do 45% kosztów kwalifikowanych budowy przyłącza.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnymi odbiorcami są właściciele domów, którzy dotychczas nie podłączyli się do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej (w zakresie podłączenia budynków).

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Instytucjami pośredniczącymi i jednocześnie beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Zainteresowany podłączeniem Mieszkaniec Miasta Hrubieszowa  z terenu, na którym istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego proszony jest o przybycie na spotkanie oraz o podpisanie Deklaracji. Podpisanie ww. deklaracji jest równoznaczne z przystąpieniem do Projektu.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie:

 • posesja znajduje się w zakresie projektowanej lub istniejącej kanalizacji miejskiej,
 • posesja jest zabudowana, a budynek jest zamieszkały i posiada wewnętrzną instalację kanalizacyjną,
 • na terenie posesji nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
 • właściciel posesji podpisze umowę na budowę przyłącza z PGKiM

KOSZTY PODLEGAJĄCE REFUNDACJI ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Dostawy i zakup urządzeń, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowywanym przedsięwzięciu.

 • Przygotowanie terenu.
 • Roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami.
 • Roboty ziemne i budowlano-montażowe.
 • Montaż urządzeń.
 • Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
 • Rozruch urządzeń i instalacji.
 • Instalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych.
 • Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
 • Przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej.
 • Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego.

KOSZTAMI NIEKWALIFIKOWALNYMI SĄ:

 • Wydatki poniesione na sieć kanalizacyjną, tj. na kolektor główny, sieć rozdzielczą.

 

Źródło: UM Hrubieszów