Informacja dotycząca projektu STAJEMY SIĘ LEPSI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że rozpoczęło realizację projektu pt. „Stajemy się lepsi” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklamy

Jest to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Na realizację projektu tut. Centrum otrzymało dotację rozwojową w kwocie 120.582,50 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, który jest instytucją wdrażającą.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i samodzielności życiowej wychowanków rodzin zastępczych i osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Projekt systemowy skierowany jest do 20 osób w wieku od 18 do 25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających kompleksowego wsparcia i stworzenia sprzyjających warunków do integracji ze społeczeństwem. Oferowane im w projekcie formy wsparcia zmierzają do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności i postaw aktywnych oraz zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, co pozwoli im lepiej zaistnieć na rynku pracy.

Wyżej wymieniona grupa beneficjentów to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w formie pomocy na kontynuowanie nauki lub pozostające po 18 roku życia w rodzinach zastępczych do momentu ukończenia szkoły, w której osiągnęły pełnoletność. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu przewidujemy spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, sfinansowanie zajęć szkolnych oraz różnego typu kursów zawodowych, językowych itp.

W wyniku realizacji projektu 20 osób zostanie objętych indywidualnymi programami usamodzielnienia, z czego 15 osób zrealizuje te programy, a 5 osób uzyska kwalifikacje zawodowe. Ponadto u uczestników projektu zwiększy się poczucie własnej wartości oraz pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, nastąpi zwiększenie samodzielności życiowej i odpowiedzialności za podejmowanie własnych decyzji oraz poprawią się umiejętności psychospołeczne beneficjentów.