Informacja dotycząca zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta Hrubieszowa przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń do dnia 30 września 2012 r.

Reklamy

Zwracamy uwagę, iż upływ terminu wpłaty III raty przypada na dzień wolny od pracy. 
W związku z powyższym prosimy o dokonanie należnej opłaty w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu  nr

89124028291111000040270241

w ustawowym, nieprzekraczalnym terminie do 30 września.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. nr 70, poz. 473 ze zm./ – niedokonanie w/w obowiązku  w ustawowym terminie skutkuje wygaszeniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.