Informacja Urzędu Miasta

Hrubieszów

Reklamy

W związku ze zmianą warunków dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych informujmy mieszkańców, iż na etapie prac nad projektem przyjęto średni koszt instalacji kolektorów na poziomie 12 tys. zł. i z powyższych założeń wynika wielkość opłat wskazana w deklaracji uczestnictwa.

Faktyczny koszt instalacji kolektorów dla każdego budynku ustalany będzie indywidualnie, w oparciu o parametry techniczno-użytkowe, w tym powierzchnię użytkową budynku i ilość osób zamieszkujących budynek.

Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu projektu pomiędzy Burmistrzem Miasta a mieszkańcem zostanie podpisana umowa, regulującą szczegółowe zasady realizacji technicznej i rozliczeń finansowych. Przewiduje się obowiązek wpłacenia przez mieszkańca zaliczki gwarantującej udział w projekcie. W oparciu o zawarte umowy dla każdego budynku sporządzana będzie dokumentacja techniczna określająca szczegółowy zakres i koszt instalacji. Po wykonaniu instalacji nastąpi końcowe rozliczenie finansowe kosztów po stronie mieszkańca, do wysokości 50% lub 75 % kosztów.

Anna Sydoruk
Naczelnik Wydziału Promocji
i Rozwoju Gospodarczego